foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
Running text caption 5
Jaarthema Leef! Het echte leven.

Wat betekend het om christen te zijn ?

De meeste mensen gaan hun hele leven voort zonder ooit te weten “WAAROM” . Ze bestaan jaar in jaar uit zonder enig idee waarom ze leven of wat Gods doel is voor hun leven. De meest fundamentele vraag die iemand zich maar kan stellen is dan ook : “Waarom ben ik hier op aarde?”

 

Iedereen wil gelukkig zijn. Mensen proberen vele wegen:

•          Sommigen zoeken het geluk door het verzamelen van bezittingen

•          Sommigen zoeken het geluk door het ervaren van plezier

•          Sommigen zoeken het geluk door het verwerven van prestige en macht

Echter, waar geluk begint met het begrijpen van het doel van jouw leven.

 

           

I.       Waarom ben ik hier op aarde ?

 

1. God heeft mij gemaakt om van mij te houden !

De Bijbel zegt:

(God zegt), "Ik heb van u gehouden met een eeuwigdurende liefde!" Jeremia 31:3

" Want al voordat Hij de wereld maakte, heeft Hij ons uitgekozen. Hij wilde dat we bij Hem zouden horen en dat we in Hem volmaakt zouden zijn. Hij houdt heel erg veel van ons. Daarom wilde Hij dat we door Jezus Christus zijn kinderen zouden worden. Hij had dat van tevoren al besloten. Want dat is wat Hij graag wil”  Efeziers 1:4-5 (BB)

 

2. Wij zijn geschapen om te genieten van een persoonlijke relatie met God en om de rest van Gods schepping te beheren.

De Bijbel zegt:

“En God maakte de mens. Hij maakte hem zó, dat hij heel veel op Hem leek. De mens leek heel erg op Hem. …………..Ga over de hele aarde wonen en heers over de aarde. Genesis 1:27-28 (BB)

"Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers te stellen als rijkdom, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten." 1 Timotheüs 6:17

“Ik ben gekomen om mijn schapen leven in overvloed te geven.” Johannes 10:10

 

3. Wanneer we God kennen en liefhebben en leven we in harmonie met zijn doel voor ons leven, dan geeft dat enorm voordelen in ons leven.

Lees maar wat de Bijbel hier over zegt:

Zuiver geweten:         Leven en vrede:         Hulp bij zwakte:         Een doel:

Romeinen. 8:1             Romeinen. 8:6             Romeinen. 8:26          Romeinen 8:28

Zekerheid:                  Veiligheid:                 Kracht en energie:     Vervulling:

Romeinen. 8:31           Romeinen. 8:39          Filippenzen 4:13         Filippenzen 4:19

Vrijheid:                    

Dan zullen jullie de waarheid gaan begrijpen, en de waarheid zal jullie vrijmaken……………."Pas als de Zoon jullie heeft vrijgemaakt, zullen jullie werkelijk vrij zijn    (Joh. 8:32,36 BB)

Dit is de manier van leven die God met ons voor heeft!  Zo heeft Hij het bedoeld.

Waarom zijn de meeste mensen dan niet echt gelukkig? 

 

 

II.      Wat is het probleem ?

De mens heeft een natuurlijk verlangen om eigen baas te zijn, om Gods principes voor het leven te negeren. 

·         “Geen verantwoording willen afleggen, eigen keuzes maken. eigen baas zijn."

·         "Als het maar goed voelt, doe het gewoon. Het maakt niet uit wat God er over zegt"

·         "Het is mijn leven en ik doe wat ik wil!"      

De Bijbel noemt deze houding:     zonde

   

De Bijbel zegt:

"Wij zijn het die als schapen afdwaalden! Wij verlieten Gods paden en gingen onze eigen weg.." Jesaja 53:6

"Als wij beweren zonder zonde te zijn, bedriegen wij onszelf en doen de waarheid geweld aan." 1 Johannes 1:8

Zonde verbreekt onze nauwe relatie met God. Daardoor worden we bang voor God en proberen we onze levens buiten Zijn wil te leven. 

           

"Het probleem is echter dat uw zonden u gescheiden houden van God.”  Jesaja 59:2 (HB)

"Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor God’s nabijheid.” Romeinen 3:23

Wanneer onze relatie met God niet in orde is, veroorzaakt dat  problemen op elk terrein van ons leven:   geweten,    huwelijk, carrière, relaties,  financiën, enz.

Wanneer mensen problemen hebben proberen ze er vaak op allerlei manieren zelf uit te komen voordat ze naar God toe gaan.

"Iemand kan van zichzelf denken dat Hij goed leeft, maar toch leidt zijn levensweg naar de dood."  Spreuken 16:25

 

Zelfs al weten we dat onze diepste behoefte God is, toch proberen we nog vaak verkeerde manieren om Hem te leren kennen:

•          "Mijn moeder was een christen dus…."

•          "Het maakt niet uit wat je gelooft, als je maar oprecht bent.”

•          "Ik kap met al mijn slechte gewoontes.”

•          "Ik ga echt hard werken om het te verdienen."

•          "Ik probeer godsdienstig te zijn en naar de kerk te gaan.”

 

III.     Wat is de oplossing ?

Jezus Christus zei: "IK ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader, dan alleen door mij!”  Johannes 14:6

God kwam zelf als een mens naar de aarde om ons bij Hemzelf terug te brengen. Als er een andere weg was geweest, zou Jezus niet hebben hoeven komen. De Weg is een Persoon!

Jezus heeft de zonde gedragen met andere woorden:  je problemen zijn al opgelost!

 

"Het loon dat de zonde geeft is de dood, MAAR  de genade die God geeft is het eeuwige leven  door Jezus Christus onze Heer.”  Romeinen 6:23

God deed dit voor ons omdat Hij van ons houdt en wil dat wij Hem leren kennen.

"God heeft Zijn liefde voor ons getoond, door Christus voor ons te laten sterven, terwijl wij nog door de zonde van God waren gescheiden.” Romeinen 5:8

"God staat aan de ene kant en alle mensen aan de andere kant. Christus Jezus staat daar tussen in om hen tot elkaar te brengen, door voor de hele mensheid Zijn leven te geven.."  1 Timotheüs 2:5

God heeft Zijn deel al gedaan, doordat Hij onze relatie met Hem heeft hersteld. Hij nam het initiatief. Hij kwam als mens naar de aarde en nu wacht Hij tot elk van ons afzonderlijk accepteert wat Hij heeft gedaan.

 

IV.     Wat wil God dat ik doe ?

 

1)      Geef toe dat God niet op de eerste plaats in je leven is geweest en vraag Hem je zonden te vergeven.

"Als wij onze zonden bekennen, is God zo trouw en rechtvaardig ons die te vergeven.” 1 Johannes 1:9

 

2)      Geloof dat Jezus stierf om voor jouw zonden te betalen , dat Hij met Pasen weer opstond uit de dood en tot op de dag van vandaag leeft.

"Want als u zegt dat Jezus Christus uw Heer is en als u met uw hele hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zult u gered worden.” Romeinen 10:9

"Er is bij  niemand anders redding te vinden: Hij is de Enige, door wie de mensen gered kunnen worden .”  Handelingen 4:12

 

3)      Aanvaard Gods gratis geschenk van redding en probeer het niet zelf te verdienen.

"Door Zijn genade bent u gered; doordat u in Hem ging geloven. Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God. Niemand zal zich erop kunnen beroemen het zelf gepresteerd te hebben." Efeziërs 2:8-9

Onze relatie met God wordt niet hersteld door iets dat wij doen, maar alleen op grond van wat Jezus al voor ons gedaan heeft!

 

 

4)      Nodig Jezus uit om in je leven te komen en de Leider (Heer) van je leven te zijn

"Maar allen die Hem wel aanvaard hebben, heeft Hij het recht gegeven kinderen van God te worden. Door geloof in Zijn Naam worden we opnieuw geboren, natuurlijk niet als mens maar geestelijk uit God.!”  Johannes 1:12-13

"Luister, Ik klop op de deur. Als iemand Mij hoort en de deur opendoet, zal Ik bij hem binnenkomen. Dan zullen we samen eten; hij met Mij en Ik met hem ” Openbaring 3:20

 

Je kunt deze stappen zetten door een eenvoudig gebed van toewijding tot God te bidden.

 

 

"Lieve Heer Jezus, bedankt dat U mij gemaakt hebt en van mij houdt, ook al heb ik U genegeerd en ben ik mijn eigen weg gegaan. Ik begrijp nu dat ik U nodig heb in mijn leven en ik heb spijt van mijn zonden. Ik vraag U mij te vergeven. Bedankt dat U voor mij aan het kruis stierf. Helpt U mij alstublieft om het beter te begrijpen. Zo veel als ik maar weet, wil ik U van nu af aan volgen.

Komt U alstublieft in mijn leven en maak mij van binnen een nieuw persoon. Ik accepteer uw cadeau van redding en ontvang Uw Heilige Geest. Helpt U mij nu alstublieft te groeien als een Christen."

            Amen.

 

Als dit jouw gebed is mag je er zeker zijn dat je behouden bent. Je bent nu een kind van God, Welkom in het Koninkrijk van God.

 

"Ieder die de naam van de Here aanroept, zal gered worden.”  Romeinen 10:13

U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. Romeinen 8: 15, 16