foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
Running text caption 5

Samenkomsten / sprekers

4 juni 10.00 uur

Harry Brouwer

 

11 juni 10.00 uur

Fre Riepma

 

18 juni 10.00 uur

Harry Brouwer

 

21 mei 10.00 uur

Christian Batekele

 

28 mei 10.00 uur

Harry Brouwer

 

Thema van de maand

maandthema Juni

volhouden

 

Het jaarthema Geef 8 zit er op

Nu de vraag, hoe hou je vol ?

 

Laat je inspireren,  doe mee

en hou onze Facebook pagina

in de gaten.

 

 

 

 

 

 

High-lights / bijzonderheden

 

De laatste onderwijs avonden van het

seizoen:

 

thema: Volhouden

 13 juni 19,30 uur

25 juni 19.30 uur

Jaarthema: “Geef 8 en word gelukkig”

Van harte welkom op de website van Jabes,

Op deze website vind je informatie over de Jabes gemeente, wat we geloven, onze visie en wat we doen.

We hopen dat wat je leest je ook aanspreekt en wensen je Gods zegen.

Wil je meer informatie over Jabes? Neem dan gerust contact met ons op of kom langs !

Alpha Musselkanaal

  
+31 6 23112371

23 Januari 18:00 uur
Hibiscusstraat 1 Musselkanaal

Van harte welkom in Jabes: als je een samenkomst in Jabes wilt bezoek, kun je jouw auto parkeren op de ruime parkeerplaats achter het gebouw of je fiets in het fietsenhok naast het gebouw en er is daar zelfs plaats voor motoren.

Je loopt langs het gebouw naar de hoofdingang alwaar je wordt begroet. Wij maken je graag wegwijs. Vanuit de hal waar je binnenkomt kun je naar de grote zaal, waar de samenkomst wordt gehouden, naar  de kinderruimten voor crèche en kinderen tot 12 jaar, (zie kinderwerk) en naar de garderobes en de toiletten. 

Als je in een “normale” dienst in Jabes komt, is er één ding wat je direct opvalt. De grote zaal is geen ruimte zoals je die van een kerk zou verwachten.

Er is een ruim podium, voorzien van presentatie, geluid en beeld techniek en plaats voor het muziekteam. Er is geen spreekgestoelte, ook de spreker staat gewoon op het podium.  

 

 

 

Achter in de zaal staat een grote tafel vanwaar alle geluid, licht  en beeld in te stellen en te bedienen is. Vanaf hier worden ook de beeld en geluidsopnames geregisseerd. De standaard opstelling  biedt plaats aan ruim 200 mensen. Door het openen van de tussenwand kan dit worden  uitgebreid tot ca 400.

Jabes houdt eens per week, op zondagmorgen een dienst. Meestal beginnen we om 10.00 uur en duurt zo’n dienst tot ca 11.30 uur. Aansluitend kunnen we nog wat napraten in de hal. Ook deze diensten zijn niet wat je misschien gewent bent van andere kerken.

In onze samenkomsten gaat het in de kern om drie elementen:

            “Feestvieren”             “Inspireren”                “Gereed maken “

            Psalm 122-1             Jesaja 40:31                    Efe 4: 11-12

 

In hoofdlijnen zien de samenkomsten er als volgt uit:

Opening melodie of tune waarna de muziekleider iedereen welkom heet. Daarna worden er enkele liederen gezongen die passend zijn bij de dienst en het spreekthema van die dag. Je zult zien dat velen uit volle borst zingen, anderen ingetogen. Mensen gaan staand zingen, anderen blijven zitten. sommigen steken de handen in de lucht, anderen doen anders. Doe zoals je wilt en voel je thuis.

De spreker van die morgen geeft uitleg en bespreekt het onderwerp van die dag. (zie website). De prediking, zoals men dit noemt,  wordt meestal onderbouwd door Power Point en filmpjes  Het verhaal stemt altijd overeen met Bijbel. De Bijbelgedeelten worden genoemd en gepresenteerd . De thema’s waarover gesproken wordt zijn zoveel mogelijk praktisch en direct toepasbaar in het dagelijks leven.

Na afloop gaat de spreker bidden en danken, zingen we nog een paar liederen en worden de aanwezige in de gelegenheid gesteld financieel bij te dragen voor het werk van Jabes. We noemen dit de collecte. In de tussentijd komen alle kinderen de zaal binnen en als deze allemaal binnen zijn wordt God gevraagd om een zegen en deze zegen wordt uitgesproken door de spreker van die dag.  We zingen samen het zegen lied.

 

En dan is er koffie ( of thee of fris) in de hal. Ook daar ben jij meer dan welkom.

 

Nazorg en tijd voor elkaar

Na de samenkomst zijn er altijd mensen aanwezig om, als je daar behoefte aan hebt,  met je te praten, je vragen te beantwoorden of je verder op weg te helpen. Laat je niet tegen houden en kom gerust. Alles wat er besproken wordt is en blijft vertrouwelijk.  Je kunt natuurlijk ook mailen of bellen.

 

 

Wat betekend het om christen te zijn ?

De meeste mensen gaan hun hele leven voort zonder ooit te weten “WAAROM” . Ze bestaan jaar in jaar uit zonder enig idee waarom ze leven of wat Gods doel is voor hun leven. De meest fundamentele vraag die iemand zich maar kan stellen is dan ook : “Waarom ben ik hier op aarde?”

 

Iedereen wil gelukkig zijn. Mensen proberen vele wegen:

•          Sommigen zoeken het geluk door het verzamelen van bezittingen

•          Sommigen zoeken het geluk door het ervaren van plezier

•          Sommigen zoeken het geluk door het verwerven van prestige en macht

Echter, waar geluk begint met het begrijpen van het doel van jouw leven.

 

           

I.       Waarom ben ik hier op aarde ?

 

1. God heeft mij gemaakt om van mij te houden !

De Bijbel zegt:

(God zegt), "Ik heb van u gehouden met een eeuwigdurende liefde!" Jeremia 31:3

" Want al voordat Hij de wereld maakte, heeft Hij ons uitgekozen. Hij wilde dat we bij Hem zouden horen en dat we in Hem volmaakt zouden zijn. Hij houdt heel erg veel van ons. Daarom wilde Hij dat we door Jezus Christus zijn kinderen zouden worden. Hij had dat van tevoren al besloten. Want dat is wat Hij graag wil”  Efeziers 1:4-5 (BB)

 

2. Wij zijn geschapen om te genieten van een persoonlijke relatie met God en om de rest van Gods schepping te beheren.

De Bijbel zegt:

“En God maakte de mens. Hij maakte hem zó, dat hij heel veel op Hem leek. De mens leek heel erg op Hem. …………..Ga over de hele aarde wonen en heers over de aarde. Genesis 1:27-28 (BB)

"Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers te stellen als rijkdom, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten." 1 Timotheüs 6:17

“Ik ben gekomen om mijn schapen leven in overvloed te geven.” Johannes 10:10

 

3. Wanneer we God kennen en liefhebben en leven we in harmonie met zijn doel voor ons leven, dan geeft dat enorm voordelen in ons leven.

Lees maar wat de Bijbel hier over zegt:

Zuiver geweten:         Leven en vrede:         Hulp bij zwakte:         Een doel:

Romeinen. 8:1             Romeinen. 8:6             Romeinen. 8:26          Romeinen 8:28

Zekerheid:                  Veiligheid:                 Kracht en energie:     Vervulling:

Romeinen. 8:31           Romeinen. 8:39          Filippenzen 4:13         Filippenzen 4:19

Vrijheid:                    

Dan zullen jullie de waarheid gaan begrijpen, en de waarheid zal jullie vrijmaken……………."Pas als de Zoon jullie heeft vrijgemaakt, zullen jullie werkelijk vrij zijn    (Joh. 8:32,36 BB)

Dit is de manier van leven die God met ons voor heeft!  Zo heeft Hij het bedoeld.

Waarom zijn de meeste mensen dan niet echt gelukkig? 

 

 

II.      Wat is het probleem ?

De mens heeft een natuurlijk verlangen om eigen baas te zijn, om Gods principes voor het leven te negeren. 

·         “Geen verantwoording willen afleggen, eigen keuzes maken. eigen baas zijn."

·         "Als het maar goed voelt, doe het gewoon. Het maakt niet uit wat God er over zegt"

·         "Het is mijn leven en ik doe wat ik wil!"      

De Bijbel noemt deze houding:     zonde

   

De Bijbel zegt:

"Wij zijn het die als schapen afdwaalden! Wij verlieten Gods paden en gingen onze eigen weg.." Jesaja 53:6

"Als wij beweren zonder zonde te zijn, bedriegen wij onszelf en doen de waarheid geweld aan." 1 Johannes 1:8

Zonde verbreekt onze nauwe relatie met God. Daardoor worden we bang voor God en proberen we onze levens buiten Zijn wil te leven. 

           

"Het probleem is echter dat uw zonden u gescheiden houden van God.”  Jesaja 59:2 (HB)

"Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor God’s nabijheid.” Romeinen 3:23

Wanneer onze relatie met God niet in orde is, veroorzaakt dat  problemen op elk terrein van ons leven:   geweten,    huwelijk, carrière, relaties,  financiën, enz.

Wanneer mensen problemen hebben proberen ze er vaak op allerlei manieren zelf uit te komen voordat ze naar God toe gaan.

"Iemand kan van zichzelf denken dat Hij goed leeft, maar toch leidt zijn levensweg naar de dood."  Spreuken 16:25

 

Zelfs al weten we dat onze diepste behoefte God is, toch proberen we nog vaak verkeerde manieren om Hem te leren kennen:

•          "Mijn moeder was een christen dus…."

•          "Het maakt niet uit wat je gelooft, als je maar oprecht bent.”

•          "Ik kap met al mijn slechte gewoontes.”

•          "Ik ga echt hard werken om het te verdienen."

•          "Ik probeer godsdienstig te zijn en naar de kerk te gaan.”

 

III.     Wat is de oplossing ?

Jezus Christus zei: "IK ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader, dan alleen door mij!”  Johannes 14:6

God kwam zelf als een mens naar de aarde om ons bij Hemzelf terug te brengen. Als er een andere weg was geweest, zou Jezus niet hebben hoeven komen. De Weg is een Persoon!

Jezus heeft de zonde gedragen met andere woorden:  je problemen zijn al opgelost!

 

"Het loon dat de zonde geeft is de dood, MAAR  de genade die God geeft is het eeuwige leven  door Jezus Christus onze Heer.”  Romeinen 6:23

God deed dit voor ons omdat Hij van ons houdt en wil dat wij Hem leren kennen.

"God heeft Zijn liefde voor ons getoond, door Christus voor ons te laten sterven, terwijl wij nog door de zonde van God waren gescheiden.” Romeinen 5:8

"God staat aan de ene kant en alle mensen aan de andere kant. Christus Jezus staat daar tussen in om hen tot elkaar te brengen, door voor de hele mensheid Zijn leven te geven.."  1 Timotheüs 2:5

God heeft Zijn deel al gedaan, doordat Hij onze relatie met Hem heeft hersteld. Hij nam het initiatief. Hij kwam als mens naar de aarde en nu wacht Hij tot elk van ons afzonderlijk accepteert wat Hij heeft gedaan.

 

IV.     Wat wil God dat ik doe ?

 

1)      Geef toe dat God niet op de eerste plaats in je leven is geweest en vraag Hem je zonden te vergeven.

"Als wij onze zonden bekennen, is God zo trouw en rechtvaardig ons die te vergeven.” 1 Johannes 1:9

 

2)      Geloof dat Jezus stierf om voor jouw zonden te betalen , dat Hij met Pasen weer opstond uit de dood en tot op de dag van vandaag leeft.

"Want als u zegt dat Jezus Christus uw Heer is en als u met uw hele hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zult u gered worden.” Romeinen 10:9

"Er is bij  niemand anders redding te vinden: Hij is de Enige, door wie de mensen gered kunnen worden .”  Handelingen 4:12

 

3)      Aanvaard Gods gratis geschenk van redding en probeer het niet zelf te verdienen.

"Door Zijn genade bent u gered; doordat u in Hem ging geloven. Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God. Niemand zal zich erop kunnen beroemen het zelf gepresteerd te hebben." Efeziërs 2:8-9

Onze relatie met God wordt niet hersteld door iets dat wij doen, maar alleen op grond van wat Jezus al voor ons gedaan heeft!

 

 

4)      Nodig Jezus uit om in je leven te komen en de Leider (Heer) van je leven te zijn

"Maar allen die Hem wel aanvaard hebben, heeft Hij het recht gegeven kinderen van God te worden. Door geloof in Zijn Naam worden we opnieuw geboren, natuurlijk niet als mens maar geestelijk uit God.!”  Johannes 1:12-13

"Luister, Ik klop op de deur. Als iemand Mij hoort en de deur opendoet, zal Ik bij hem binnenkomen. Dan zullen we samen eten; hij met Mij en Ik met hem ” Openbaring 3:20

 

Je kunt deze stappen zetten door een eenvoudig gebed van toewijding tot God te bidden.

 

 

"Lieve Heer Jezus, bedankt dat U mij gemaakt hebt en van mij houdt, ook al heb ik U genegeerd en ben ik mijn eigen weg gegaan. Ik begrijp nu dat ik U nodig heb in mijn leven en ik heb spijt van mijn zonden. Ik vraag U mij te vergeven. Bedankt dat U voor mij aan het kruis stierf. Helpt U mij alstublieft om het beter te begrijpen. Zo veel als ik maar weet, wil ik U van nu af aan volgen.

Komt U alstublieft in mijn leven en maak mij van binnen een nieuw persoon. Ik accepteer uw cadeau van redding en ontvang Uw Heilige Geest. Helpt U mij nu alstublieft te groeien als een Christen."

            Amen.

 

Als dit jouw gebed is mag je er zeker zijn dat je behouden bent. Je bent nu een kind van God, Welkom in het Koninkrijk van God.

 

"Ieder die de naam van de Here aanroept, zal gered worden.”  Romeinen 10:13

U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. Romeinen 8: 15, 16

Niemand is overbodig, ook jij niet, zonder jou is Gods gemeente niet compleet.  Iedereen is nodig en iedereen is gewenst. Dat is Gods rode draad in jouw leven.

 

 

 

Samen bouw je een gemeente, samen vorm je een gemeente. Daarom is iedere Christen een dienaar in zijn of haar gemeente, ongeacht hun maatschappelijke plaats, ongeacht hun beroep.

De Bijbel zegt:

En hij [Christus] is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten tot het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd. Efeziërs 4:11-12

Het werk in Zijn dienst, daar gaat het om. Een mens is gevormd om te dienen, een christen heeft de opdracht om anderen te dienen. Dat is niet alleen wat de Bijbel ons leert maar ook het voorbeeld dat Jezus ons heeft gegeven.

De Bijbel zegt: " de mensenzoon ( Jezus) is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om zelf te dienen" ( Marcus 10:45)

In Zijn dienst, dienen is één van de 5 Gods doelen ( redenen) voor ons leven. ( zie Jabes onderwijs ) Het is de taak van Jabes om jouw te helpen, te onderwijzen en te steunen (toe te rusten)  om jouw bediening te vinden.

En zeg tegen Archippus: ‘let er op dat u de taak die u van de Heer hebt ontvangen ook vervult.Colossenzen 4:17

Voor wie graag leiding wil geven in de gemeente heeft Jezus nog een extra handreiking.

Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn. Zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. Mattheüs 20:26-28

 

Wat is bediening?

Het tweede deel van de Bijbel, ook wel het Nieuwe Testament genoemd, is in de originele schrift grotendeels in het (oud) Grieks geschreven. Het Griekse woord voor bediening is “diakonos”.  De naam diaken welke in diverse kerken voorkomt betekend dienaar. Een dienaar is iemand die doet wat zijn heer hem opdraagt en dit doet naar zijn beste kunnen en weten met alles wat hij /zij heeft en in hem / haar is

De taak van een dienaar noemen we bediening, niet te verwarren met een beroep of roeping. Een bediening is om te dienen, een beroep is om te verdienen. .

Bediening is alles gebruiken wat God mij heeft gegeven om Hem en anderen in hun noden te dienen. Of te wel liefdevol in noden te voorzien. Het gaat dus altijd om de nood (of tekort) die je aantreft.

 

 

 

Welke bediening voor jou is hangt af van wie jij bent , wat is je levens ervaring, kennis, en kunde. Hoe ben je gevormd.

Wij noemen deze persoonlijke eigenschappen   “SHAPE”  , het Engelse woord voor vorm.  Hoe ben jij ge”shape”d ?

                        S.         staat voor Speciale Gaven,

                        H          hartslag

                        A          staat voor aanleg

                        P          staat voor persoonlijkheid

                        E          staat voor ervaring.

Jouw shape wil God gebruiken om Hem en zijn gemeente te dienen. Aan jouw de taak om te ontdekken wat jouw SHAPE is.

In Jabes hebben we als hulpmiddel voor het ontdekken van jouw SHAPE ,   BODEM 3.0 ( zie onderwijs)

In Jabes zijn vele bedieningen en alles moet gedaan worden, er is geen taak welke belangrijker is dan een ander en geen taak welke door God meer gewaardeerd word dan andere taken. Een oud christelijk lied klinkt als volgt: “al wat gedaan is uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan”

Voor bedieningen zijn we eenvoudig in ons denken. Gewoon doen en ervaring opbouwen. Als de bediening niet de jouwe is, danken we God dat de keuze weer iets duidelijker is geworden.

Jabes bedieningen:

In het onderwijs / leiding:   kinderwerkers, jeugdwerkers, taakveldleiders,  groepsleiders,

In het verzorgen, pastoraalwerker, ouderenbezoeker, 

In het onderhoud, tuinonderhoud, schoonmaken, reparatiewerk

In de muziek:muzikanten en zangers

In de techniek: geluid, beeld, drukwerk

In de catering / ontvangst: Gastheren en vrouwen, koffieschenkers

Deze lijst is niet compleet maar bedoeld om een indruk te geven wat er allemaal gaande is in Jabes. Al deze taken gaan over dienen, het beheren hoort bij de oudsten.

 

 

 

In de ene kerk zegt men “avondmaal”, in een andere “eucharistie” en weer een ander “de tafel des Heren”. In Jabes zeggen we gewoonlijk “het avondmaal”.

Jezus vroeg nooit van zijn volgelingen om zijn geboorte of zijn verjaardag (kerst) te vieren,  maar Hij gaf wel duidelijke instructies om Zijn dood te herdenken en Zijn opstanding te vieren. Jezus gaf zijn volgelingen twee zichtbare symbolen als een herinnering aan Zijn dood en Zijn opstanding.  Deze twee symbolen zijn: doop en avondmaal. Nu het avondmaal.

Jezus heeft nooit gezegd  “waar, hoe of wanneer ” zijn volgelingen het avondmaal moeten vieren. Ondanks dat Hij het avondmaal op een donderdagavond heeft ingesteld, (op de avond dat Hij werd verraden en uitgeleverd aan de “kerkleiders” van die tijd ) vieren we in Jabes  het avondmaal doorgaans tijdens de eerste zondagmorgendienst van de maand.

Soms vieren we het avondmaal bij mensen thuis als ze om gezondheidsredenen niet kunnen meedraaien in de gemeente. Daarnaast zijn er bijzondere gelegenheden, bijvoorbeeld in de groeigroepen van de gemeente.

 

 

foto avondmaal:

 

 

Het avondmaal is een activiteit die voor gelovigen een geweldige geestelijke waarheid vertegenwoordigt. Vandaar dat in Jabes het avondmaal wordt “gevierd”

           

I.       Wat is het avondmaal  ?

De Bijbel omschrijft het als volgt:

“Dat ging zó. In de nacht dat Jezus werd verraden, nam Hij (Jezus) een brood, dankte ervoor en brak het in stukken.  En Hij zei: "Neem hiervan, en eet het. Dit is mijn lichaam dat voor jullie wordt gebroken. Eet hiervan om aan Mij te denken."  Na de maaltijd nam Hij de wijnbeker en zei: "Deze beker is het nieuwe verbond met God dat met mijn bloed wordt gesloten.  Elke keer dat jullie hiervan drinken, moeten jullie aan Mij denken." Want elke keer dat jullie van het brood eten en uit de wijnbeker drinken, herinneren jullie daarmee aan de dood van de Heer, totdat Hij komt. (1 Korintiërs 11: 23-26 BB)

 

·           Het avondmaal is een eenvoudige handeling

            "In de nacht dat Jezus werd verraden, “nam Hij een brood,”

·           Het avondmaal is gedenken

nam Hij een brood, dankte ervoor en brak het in stukken.  En Hij zei: "Neem hiervan, en eet het. Dit is mijn lichaam dat voor jullie wordt gebroken. Eet hiervan om aan Mij te denken." 

·           Het avondmaal is een symbool

Na de maaltijd nam Hij de wijnbeker en zei: "Deze beker is het nieuwe verbond met God dat met mijn bloed wordt gesloten.  Elke keer dat jullie hiervan drinken, moeten jullie aan Mij denken.

Het avondmaal is een verklaring van je geloof

Want elke keer dat jullie van het brood eten en uit de wijnbeker drinken, herinneren jullie daarmee aan de dood van de Heer, totdat Hij komt.

 

II.      Mag ik meedoen aan het avondmaal ?

Het avondmaal is bedoeld voor degenen die bij Jezus horen. En of jij erbij hoort weet je van jezelf, jij oordeelt daar zelf over en als jij bij Jezus hoort stellen we het zeer op prijs dat we samen met jou het avondmaal mogen vieren. Je hoeft geen lid van Jabes te zijn.

Het is de Bijbel die ons leert dat het avondmaal is bedoeld voor diegenen die reeds gelovig zijn.   (zie ook Markus 14:22-26)

         

  

III.     Hoe bereid ik mij voor op het avondmaal ?

De Bijbel spreekt.

“Eet dus niet zonder eerbied van het brood en drink dus niet zonder eerbied uit de wijnbeker van de Heer. Als je geen eerbied hebt, doe je verkeerd tegen het lichaam en het bloed van de Heer. Denk dus eerst goed na over de betekenis van de maaltijd, vóórdat je van het brood eet en uit de wijnbeker drinkt. Houd er bij het eten en drinken rekening mee, dat het om het lichaam van Christus gaat. Doe je dat niet, dan zal God je bestraffen”.  (1 Kor. 11:27-29 BB)

·         Voorbereiden doe je door zelfonderzoek.

“Eet dus niet zonder eerbied van het brood en drink dus niet zonder eerbied uit de wijnbeker van de Heer.” (1 Korintiërs 11:27 BB)

·         Voorbereiden doe je door zonde te belijden

“Maar als we het aan God vertellen als we verkeerd hebben gedaan en Hem om vergeving vragen, dan vergeeft Hij ons. Dan wast Hij ons weer schoon van elke ongehoorzaamheid, zoals Hij heeft beloofd. Want Hij doet altijd wat Hij heeft gezegd” (1 Johannes. 1:9 BB)

·         Voorbereiden doe je door je helemaal aan God toe te wijden

“God is liefdevol en goed. Daarom moedig ik jullie aan, broeders en zusters, om jezelf aan God te geven. Geef jezelf als een levend en heilig offer waar God blij mee is. Het is goed om God op die manier te dienen”. (Romeinen 12:1)

·         Voorbereiden doe je door relaties te herstellen.

“Stel dat je God een offer gaat brengen. En stel dat je je onderweg opeens herinnert dat er iemand kwaad op je is, omdat je hem iets gedaan hebt. 24 Laat dan je offer bij het altaar staan en ga het eerst goedmaken. Kom daarna pas je offer brengen.” (Mattheus 5:23-24 BB)

 

 

IV.     Het avondmaal in de praktijk.

Het avondmaal in Jabes wordt geleid door een oudste of de voorganger / spreker van die dag. Deze zal iedereen welkom heten aan de tafel en nogmaals uitleggen wat het avondmaal inhoud en waarom we dit vieren. Het brood is in kleine stukjes gesneden en de wijn ingeschonken in kleine bekertjes.

Er zal een gebed worden uitgesproken en een zegen worden gevraagd over het brood en de wijn. Eerst zullen enkele mensen het brood uitdelen en daarna de wijn. In Jabes schenken we geen alcoholhoudende wijn maar druivensap.

 

Je bent van harte welkom om samen met ons het avondmaal te vieren.

Als je in contact wilt komen met Jabes dan zijn er vele mogelijkheden.

 

Je kunt langskomen, ons adres is      Hibiscusstraat 1 Musselkanaal

Je kunt schrijven, ons postadres is    Postbus 11 9580 AA Musselkanaal

Je kunt mailen, ons mailadres is        Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,

Je kunt één van de contactpersonen  bellen.

 

Als je liever teruggebeld wilt worden vul dan reactieveld in aan de rechtezijde.  

 

Voorgangers / onderwijs. / predeking

Harry Brouwer,   Christian Batekele,   Fre Riepma

 

Pastoraat en CR 

Abel van Dijken 

E: pastoraat@ bgmjabes.nl

 

Ouderenpastoraat en Crisipastoraat

Fre Riepma

 

crisis telefoon M:   06-41260260

 

 

Dank je wel voor je vertrouwen. 

 

 

 

Contact gegevens

BGM Jabes

Bezoekadres:    Hibiscusstraat 1 |  Musselkanaal
Postadres :        Postbus 11 | 9580 AA Musselkanaal

Mailadres:        Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

 

dagelijkswoord.nl

  • zaterdag 03 juni 2023 - Psalmen 126:1-3
    Toen de HEER het lot van Sion keerde, was het of wij droomden, een lach vulde onze mond, onze tong brak uit in gejuich. Toen zeiden alle volken: ‘De HEER heeft voor hen iets groots verricht.’ Ja, de HEER had voor ons iets groots verricht, we waren vol vreugde. -- Psalmen 126:1-3