foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
Running text caption 5

Samenkomsten / sprekers

4 juni 10.00 uur

Harry Brouwer

 

11 juni 10.00 uur

Fre Riepma

 

18 juni 10.00 uur

Harry Brouwer

 

21 mei 10.00 uur

Christian Batekele

 

28 mei 10.00 uur

Harry Brouwer

 

Thema van de maand

maandthema Juni

volhouden

 

Het jaarthema Geef 8 zit er op

Nu de vraag, hoe hou je vol ?

 

Laat je inspireren,  doe mee

en hou onze Facebook pagina

in de gaten.

 

 

 

 

 

 

High-lights / bijzonderheden

 

De laatste onderwijs avonden van het

seizoen:

 

thema: Volhouden

 13 juni 19,30 uur

25 juni 19.30 uur

Jaarthema: “Geef 8 en word gelukkig”

Van harte welkom op de website van Jabes,

Op deze website vind je informatie over de Jabes gemeente, wat we geloven, onze visie en wat we doen.

We hopen dat wat je leest je ook aanspreekt en wensen je Gods zegen.

Wil je meer informatie over Jabes? Neem dan gerust contact met ons op of kom langs !

Alpha Musselkanaal

  
+31 6 23112371

23 Januari 18:00 uur
Hibiscusstraat 1 Musselkanaal

Jabes is begonnen in 1894  als dependance van de in 1845 onstaande eerste Baptisten Gemeente in Nederland. ( Gemeente van Groot Gedoopten in Gasselternijveen) nu Baptisten Gemeente Stadskanaal -Noord ), Deze post was gevestigd aan de Schoolkade te Musselkanaal. In 1947 is de dependance verzelfstandigd onder leiding van Ds. Veenstra, de eerste voorganger van wat toen heette de Baptisten Gemeente Musselkanaal. 

 

De strategie van de "Baptisten" was tot ca 1990 het stichten van veel "kleine gemeenten" . Ook Musselkanaal had in de jaren 60-70 een depandance en wel aan de Stationstraat te Musselkanaal naast het Baptisten bejaarden centrum Beukenhof - Irene

 

 

Van 1951  tot 2003 was de gemeente gevestigd aan de Schoolstraat 58a . In 2004 is de gemeente verhuist vanuit twee gebouwen, het hoofdgebouw aan de Schoolstraat  en een activiteitengebouw aan de Parklaan,( beiden in Musselkanaal ) naar het nieuwe onderkomen  aan de Hibiscusstraat / hoek Floralaan te Musselkanaal. 

 

Hier is ook de naam Jabes aangenomen omdat deze naam zo goed past bij het verlangen dat er leefde bij de leden. De naam Jabes staat in de Bijbel en komt voort uit het “gebed van Jabes”. 1 kronieken 4:10

Jabes bad tot de God van Israël: "Wilt U alstublieft goed voor mij zijn en mijn gebied steeds groter maken. Wilt U met mij zijn en mij beschermen tegen het kwaad, zodat ik geen verdriet zal hebben!" En God gaf hem wat hij had gevraagd.

 

Binnen enkele jaren was het nieuwe gebouw alweer te klein en daarom werd uitgebreid met een speciale vleugel voor het kinderwerk.  In 2014 was deze gereed. In de zomer van 2014 kwam er een abrupt einde aan de groei, door onderlinge strijd kwam zelfs het voortbestaan van Jabes in gevaar.

In de zomer 2016 heeft een groep van ongeveer 40 enthousiaste christenen besloten de handen ineen te slaan en heeft een herstart gemaakt. Sindsdien groeit Jabes weer gestaag. Met als doel:  “die gemeente te worden en te zijn waar de oprichters in 1947 van droomden “ Gods gemeente voor de mensen om ons heen”. Jabes, kerk voor jou. 

 

Deze droom ( visie ) werd in 2003 door Ds. Wieger Sikkema verwoord onder de titel: “Dichtbij Jezus, dichtbij mensen”

“De Baptisten Gemeente Musselkanaal bestaat uit gelovigen die gegrepen zijn door de liefde van God voor mensen, zichtbaar geworden in de Persoon en het werk van Jezus Christus en opgetekend in de Bijbel. Zij wil graag dicht bij Jezus leven om in de omgang met Hem de liefde van God en de kracht van de Heilige Geest te ontvangen om dienstbaar te kunnen zijn aan elkaar en aan de samenleving van Musselkanaal en omstreken.”

Lees meer onder          visie – missie en doel

Jabes is er op gericht om de daad bij het woord te voegen.  Ja je leest het goed het gaat om het in de praktijk brengen van wat God ons vanuit de Bijbel leert.

 “Broeders en zusters, wat heeft het voor zin om te zeggen dat je gelooft, als dat niet te zien is aan wat je doet ? Kan zulk geloof je redden ? “ ( Jakobus 2:14 BB)

Jezus zegt: “Je houdt pas echt van Mij als je niet alleen wéét wat ik zeg, maar ook doet wat ik zeg” (Joh. 14:19 BB )

 

Zeven Principes

Geloven heeft geen waarde tenzij jij dat geloof omzet in daden. Op basis van wat de Bijbel leert, zijn we overtuigd van de volgende zeven principes.

 De Bijbel is onze enige autoriteit

 

“Al de Boeken (Bijbel) zijn door inspiratie van God geschreven en zijn nuttig om ons de waarheid te leren en ons te wijzen op wat er aan ons leven en geloof nog mankeert; zij zetten ons leven op orde en helpen ons in te zien wat juist en goed is”. 2 Timotheüs 3:16

Wij zien de Bijbel als het Woord van God,  als de enige volledig betrouwbare autoriteit. Wij aanvaarden de Bijbel als maatstaf voor ons leven. De eerste vraag die we stellen als we voor een beslissing staan is: ‘Wat zegt de Bijbel?’ We streven naar dagelijks Bijbellezen, Bijbelstudie en Bijbeloverdenking. De Bijbel is de basis voor ons geloof.

 

 

                            Autonomie van elke plaatselijke gemeente.

 

 

“Christus is het Hoofd van de Gemeente, Zijn Lichaam. Hij is het begin van alles…”.  Colossenzen 1:18

Wij erkennen alleen Christus ( Jezus, de Zoon van God) als hoofd van onze gemeente. Dus niet een persoon, groep, of godsdienstige organisatie. We erkennen de waarde van samenwerking met gelijkgerichte christelijke groepen, maar geloven dat elke plaatselijke gemeente zichzelf laat leiden door de Heilige Geest en onafhankelijk is van elke controle van welke overkoepelende groep, unie of synode dan ook.

 

                Priesterschap van elke gelovige 

Hij heeft ons bijeen gebracht in Zijn Koninkrijk en ons tot priesters van Zijn God en Vader gemaakt”. Openbaringen 1:6

“U bent door God uitgekozen om koninklijke priesters te zijn; mensen die voor God zijn afgezonderd om overal te vertellen hoe goed en groot Hij is.”  1 Petrus 2:9 

                                                                                                                      

De Bijbel leert dat elke christen geroepen is tot ‘fulltime’ christelijke dienst, wat zijn of haar beroep ook is. We gaan ervan uit dat elke gelovige een dienaar is door elke deelnemer aan te moedigen zijn plaats en bediening in de gemeente te vinden. Elke gelovige heeft directe toegang tot God door gebed en Bijbellezen.

                                      Tienden geven

 

“Een tiende deel van de opbrengsten van het land, zowel graan als fruit, is van de Here en dus heilig.”  Leviticus 27:30

“Eens ging Jezus in de tempel tegenover de offerkist zitten en keek toe hoe de mensen er geld ingooiden. Veel rijken gooiden er heel wat in. Toen kwam er een arme weduwe die er twee koperen muntjes in liet vallen, ter waarde van een paar cent. Jezus riep zijn leerlingen en zei: ‘Ik zeg jullie: die arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan al die anderen. Want allemaal hebben ze er iets ingegooid van hun rijkdom, maar zij van haar armoede: zij heeft alles wat ze had erin gegooid, alles waarvan ze moest leven.’ Marcus 12: 41-44

In Jabes geven veel leden 10% van hun salaris als ondersteuning voor het werk van de gemeente. Ook zijn er leden die dit proberen te bereiken of bewust meer of minder geven. We willen hier elkaar niet de “wet” opleggen. Wel erkennen we allen de noodzaak om in gebed te bepalen welk deel van ons inkomen zal worden afgedragen. Niet bijdragen is in elk geval niet Bijbels.

                                 Dopen in water.

 

“U bent in de doop met Christus begraven. Maar door het geloof in de macht van God, Die ook Hem heeft opgewekt uit de dood bent u nu met Hem opgestaan en hebt u nieuw leven ontvangen”. Colossenzen 2:12

Wij praktiseren de doop door onderdompeling in water, op dezelfde manier zoals Jezus gedoopt werd en op de manier die de Bijbel ons leert. (zie dopen)

                              Door de Geest geleid leve

 

(Jezus zei) “Ik ben de wijnstok en u bent de ranken. Als u dicht bij Mij blijft en Ik blijf in u, brengt u veel vrucht voort. Want zonder Mij kunt u niets doen.” Johannes 15:5

want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het hem behaagt. Filippenzen 2:13

……… maar laat de Geest u vervullen ………………….en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus.  Efeziërs 5: 18-19

We geloven dat de enige mogelijkheid om als christen te leven is door Gods kracht in ons. Dus streven we ernaar om elke dag de afhankelijkheid van Gods Geest in praktijk te brengen. Dit stelt ons in staat  die ons te doen wat juist is.

                               Anderen over Jezus vertellen

 

Wees altijd bereid verantwoording af te leggen van de verwachting waaruit u leeft, als daarom gevraagd wordt.  Maar doe het wel vriendelijk“. 1 Petrus 3:15                                                                                                

Het is de verantwoordelijkheid van elke Christen om het goede nieuws te delen met hen waarmee God ons in contact brengt. We zullen persoonlijk andere mensen vertellen van Christus en hen uitnodigen voor de Jabes diensten en activiteiten.

 

Wij geloven dat de juiste structuur belangrijk is voor de gemeente. Maar deze structuur mag niet worden bepaald door cultuur of bedrijfskundige principes, en zelfs niet door kerkelijke tradities.  Het is de aard van de gemeente welke haar structuur bepaalt.

 

De structuur van Jabes is zo opgebouwd dat we werken op basis van jaarplannen en begrotingen en leiden op basis van geestelijk leiderschap. Daardoor stemmen we bijna nooit. Stemmen zorgt namelijk voor verdeeldheid

 

In Jabes stemmen we alleen over:

•          Het jaarplan en de jaarlijkse begroting.

•          Aankoop van land of gebouwen

•          Aanstellen van een  oudsten 

•          Wijziging van de statuten en huishoudelijk reglement.

 

Eens per jaar legt de raad verantwoording af in de ledenvergadering voor het gevoerde beleid.

 

 

De structuur van Jabes van vier kanten bekeken:

 

·        Jabes is een gemeenschap

“En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap”  Hand 2:42 NBG

 

Een eerste vereiste in een gemeenschap is harmonie en eenheid. Er is in de hele Bijbel geen enkele tekst of voorbeeld te vinden welke tweedracht of partijschap rechtvaardigt, acceptabel maakt of vergoedelijkt.  Sterker nog, elke houding die verdeeldheid veroorzaakt of niet wegneemt is zonde.

 

“Doe uw uiterste best de eenheid te bewaren die de Heilige Geest onder u tot stand heeft gebracht door in vrede met elkaar te leven”.  Efeziërs 4:3 

 

“Wij moeten dus alleen doen wat de vrede ten goede komt. Laten wij steeds het beste voor elkaar zoeken”.  Romeinen 14:19

 

Lees ook:

Col. 3 :15, 1 Cor. 1:10, 2 Tim. 2:14. Spr. 17:14, 2 Cor. 13:11, Fil. 1:27, 2:1-3, Col. 2:2, Fil. 4:2,  1 Pet.3:8, 1 Cor. 14:33, Joh. 13:34-35, 2 Tim. 2:23, Rom. 15:5-6, Rom. 12:16-18, Col. 3:13-14, Ps. 133:1

 

·        Jabes is een gezin, een familie

We leven en werken samen op basis van relaties, niet op basis van regels en hiërarchie , we zijn broers en zussen van elkaar, we zijn niet allemaal hetzelfde, maar wel allemaal gelijk van waarde. Er is geen baas of boven baas.

 

“Als we dit alles samenvatten, betekent dit dat allen één van hart en ziel moeten zijn. Leef met elkaar mee en houdt van elkaar”.  1 Petrus 3:8 (HB)

 

Lees ook: Galaten 6:10, Hebreeën 2:10-12, 1 Petrus 4:17

 

“Pak een oudere man niet te hard aan; als je hem moet terechtwijzen, spreek hem dan toe alsof hij je eigen vader is. Spreek met een jonge man alsof hij je broer is. Behandel een oudere vrouw als je eigen moeder en een jongere vrouw als je eigen zuster”.  1Timotheus 5:1-2

Een oudste moet een goede man en vader zijn, die zijn kinderen aan kan. Want als iemand zijn eigen gezin niet kan leiden, hoe zou hij dan voor de gemeente van God kunnen zorgen?”  1 Timotheüs 3:4-5

 

 

·        Jabes is een Lichaam

Jabes is een Lichaam,  geen business!  We zijn een organisme, geen organisatie!  En juist omdat we een organisme zijn werken we op basis van geestelijke gaven en niet van verkozen posities. In Jabes worden alleen de oudsten gekozen.

 

Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. 1 Kor. 12:27,

 

Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld, voor de kerk, die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult. Efeziërs 1:22-23,

 

Lees ook Efeziërs 5:23, Colossenzen 1:18, 2:19

 

“Een menselijk lichaam bestaat uit vele delen en die delen doen niet allemaal hetzelfde . Zo is het ook met ons. Al zijn we met velen, door onze verhouding tot Christus vormen wij één lichaam. En wij zijn stuk voor stuk leden van datzelfde lichaam. Wij horen bij elkaar. De gaven die God ons heeft gegeven, zijn verschillend“. Romeinen 12: 4-6

 

We hebben gekozen voor deze vorm van “samen het Lichaam zijn” omdat we niet de nadruk willen leggen op de organisatie, maar veel meer op het organisme,  we zijn immers een lichaam. In een organisatie ligt de nadruk op “beheren”.  ln een organisme  ligt de nadruk op “ dienen”.

In Jabes hebben we een eenvoudige structuur zodat we zoveel mogelijk kunnen dienen en zo weinig mogelijk hoeven te beheren.

 

“Christus heeft sommige aan de Gemeente gegeven die apostel zijn, anderen die namens Hem spreken (profeten); sommige die het goede nieuws aan ongelovigen vertellen (evangelisten) anderen die de christenen geestelijk verzorgen (herders) en weer anderen die onderwijzen(leraars) Met elkaar moeten zij de mensen klaar maken om God te dienen. Efeziërs 4:11-12

 

Alle leden zijn  dienaren , uitsluitend de oudsten zijn beheerders (en daardoor dus ook weer dienaren in het beheren)

 

 

·         Jabes is een kudde   

De favoriete omschrijving van Jezus voor de gemeente is een kudde schapen.  En hoe kan het dan ook anders , een kudde wordt geleid door herders.

 

Ik doe een beroep op de oudsten onder u. ………………..Hoed Gods kudde waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt, houd goed toezicht – niet gedwongen maar vrijwillig, zoals God dat wil, en niet om er zelf beter van te worden maar met belangeloze toewijding. 1 Petr 5: 1-2    

                              

“Paulus liet de oudsten van de gemeente van Efeze bij zich komen. Toen zij aangekomen waren zei hij, `Pas goed op uzelf en de kudde waarover van de Heilige Geest u het toezicht heeft gegeven. Leef als herders voor de gemeente van God.". Handelingen 20:17-18,28 

        

Lees : Johannes 10:1-30,   Mattheus 26:31,   Mattheus 25:33         Zie ook   Titus 1:5-7,     1 Timotheüs 5:17

 

 

Het baptisme is een stroming binnen het protestantisme (christendom), ontstaan in 1609 onder vluchtelingen vanuit Engeland in Amsterdam na contacten met Nederlandse doopsgezinden. Twee Engelse predikanten John Smyth en Thomas Helwys worden als stichters gezien. Baptisten doen niet aan de kinderdoop en zijn voorstander van de doop door onderdompeling toegepast op volwassenen die de bewuste keuze hebben gemaakt om christen te zijn.

 

 

 

Baptisten verenigen zich in zelfstandige, plaatselijke gemeenten waar de ledenvergadering de hoogste menselijke autoriteit is. Deze gemeenten zijn naar hun eigen keuze al dan niet aangesloten bij de Unie van Baptistengemeenten of bij de Alliantie van Baptisten en CAMA gemeenten, kortweg ABC.  In België zijn de meeste baptisten gemeenten verenigd in de Bond van Evangelische Baptistenkerken.

Kenmerkend voor baptisten is dat men zich laat dopen nadat men tot geloof in Jezus Christus is gekomen en door middel van een openbare belijdenis Jezus als Verlosser en Heer heeft aangenomen. De doop geschiedt door volledige onderdompeling in water. De vorm van dopen waarbij zuigelingen worden besprenkeld met water (de kinderdoop) wordt niet gepraktiseerd omdat baby's nog niet bewust geloven.

De naam Baptisten is afgeleid van het Griekse woord βαπτιστής (baptistés, "baptist"), dat verwant is met het werkwoord βαπτίζω (baptízo, "dopen, wassen, onderdompelen"), en het Latijnse baptista.

Vooral in de Engelstalige wereld heeft deze stroming erg veel aanhang. Charles Spurgeon was een van de bekendste baptistenpredikers. Er zijn binnen het baptisme ook weer allerlei stromingen die variëren van vrijzinnig tot orthodox. In de VS is het baptisme één van de grootste christelijke stromingen omdat veel baptisten in Europa vervolgd werden en naar Amerika vluchtten. Met name in de zuidelijke staten hebben zij veel aanhang.

De eerste Nederlandse baptistengemeente is ontstaan te Gasselternijveen. dr. J. E. Feisser was tot 1 januari 1844 predikant in Gasselternijveen. Eind 1843 is hij door conflicten over onder andere de kinderdoop uit zijn ambt gezet. Hierna komt Feisser in contact met Duitse baptisten in Hamburg. Op 15 mei 1845 liet Feisser zich met enkele volgelingen in een veenkanaal te Gasselternijveen door de Duitse baptist J. Köbner door middel van onderdompeling dopen. Na deze volwassenendoop werd Feisser gekozen tot voorganger van de eerste Nederlandse baptistengemeente (genoemd 'Gemeente van Gedoopte Christenen'). Op 15 mei 2005 is op de vermoedelijke plaats van genoemde doop door de baptisten een herinneringszuil onthuld ter herdenking van deze eerste baptische onderdompeling in Nederland. De eerste baptisten gemeente is nu gevestigd in Stadskanaal (Noord)

In Nederland is een groot aantal baptistengemeenten aangesloten bij de Unie van Baptistengemeenten in Nederland. Gemeenten die niet zijn aangesloten bij deze unie noemt men onafhankelijke of vrije baptistengemeenten. Overigens werkt een aantal vrije baptistengemeenten samen in de ABC-gemeenten (een fusie van de Broederschap van Baptistengemeenten in Nederland (BBN) en de Christian and Missionary Alliance (CAMA).

 

Wereldwijd zijn er ca 90. Miljoen baptisten, in Nederland ca 25.000

 

Bekende baptisten

John Bunyan (1628-1688), Engels predikant en christelijk schrijver

William Carey (1761-1834), Engels zendeling ('vader van de moderne zending')

Jimmy Carter (1924), Amerikaans president (1977-1981)

Johnny Cash (1932-2003), Amerikaans countryzanger

Bill Clinton (1946), Amerikaans president (1993-2001)

Tommy Douglas (1904-1986), Canadees predikant, politicus (in 2004 verkozen tot The Greatest Canadian)

Jerry Falwell (1933-2007), Amerikaans televisiepredikant

Johannes Elias Feisser (1805-1865), Nederlands predikant en theoloog, stichter van het baptisme in Nederland

Dick Gephardt (1941), Amerikaans advocaat en politicus

Al Gore (1948), Amerikaans vicepresident (1993-2001) en milieuactivist

Billy Graham (1918-2018), Amerikaans predikant, evangelist en christelijk schrijver

John Grisham (1955), Amerikaans schrijver van juridische thrillers

Jesse Helms (1921-2008), Amerikaans senator

Kent Hovind (1953), Amerikaans evangelist en creationist

Mike Huckabee (1955), Amerikaans predikant en politicus (Republikeinse presidentskandidaten van 2008)

Jesse Jackson (1941), Amerikaans predikant, politicus en burgerrechtenactivist

Mahalia Jackson (1911-1972), Amerikaans gospelzangeres

Jerry B. Jenkins (1949), Amerikaans christelijk schrijver

Adoniram Judson (1788-1850), Amerikaans zendeling

Coretta Scott King (1927-2006), Amerikaans burgerrechtenactivist, e.v. van Martin Luther King

Martin Luther King (1929-1968), Amerikaans predikant en leider van  Burgerrechtenbeweging

Brian Littrell (1975), Amerikaans pop- en gospelzanger

John McCain (1936), Amerikaans politicus, Republikeins presidentskandidaat 2008

William Miller (1782-1849), Amerikaans predikant en theoloog

Levy Mwanawasa (1948-2008), Zambiaans president (2002-2008)

Olusegun Obasanjo (1937), Nigeriaans president (1976-1979 en 1999-2007)

Bettie Page (1923-2008), Amerikaans fotomodel

David Pawson (1930), Brits predikant, theoloog, spreker en christelijk schrijver

Fred Phelps (1929), Amerikaans predikant en advocaat (Westboro Baptist Church)

John Piper (1946), Engels predikant en christelijk schrijver

Walter Rauschenbusch (1861-1918), theoloog van het Social Gospel

John D. Rockefeller (1839-1937), Amerikaans filantroop en ondernemer

Al Sharpton (1954), Amerikaans predikant, mensenrechtenactivist en politicus

Charles Spurgeon (1834-1892), Engels predikant, evangelist en schrijver en componist

Rebecca St. James (1977), Amerikaans christelijk (musical)actrice, schrijfster en zangeres

Orlando Bottenbley (1951), Nederlands predikant

Henk Stoorvogel (1977), Nederlands voorganger en christelijk schrijver

Wigle Tamboer (1955), Nederlands predikant

Hudson Taylor (1832-1905), Brits arts en zendeling

Harry S. Truman (1884-1972), Amerikaans president (1945-1953)

Rick Warren (1954), Amerikaans predikant en christelijk schrijver

Doc Watson (1923-2012), Amerikaans folkmuzikant

In Jabes hebben we de gewoonte om te dopen in water door onderdompeling, ook wel de geloofsdoop genoemd.

                   

 

De meest gestelde vragen:

 

I.                   Waarom zou ik mij laten dopen ?

 

Je volgt daarmee het voorbeeld van Jezus zelf.

In die tijd kwam ook Jezus naar Johannes toe. Jezus kwam uit Nazaret, een plaats in Galilea. Hij werd door Johannes gedoopt in de Jordaan” Markus 1:9 BGT.

 

Omdat Jezus er de opdracht voor gaf

(Jezus zei) “Jullie moeten naar alle volken gaan, zodat iedereen mijn leerling kan worden. Jullie moeten de mensen dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige Geest”. Mattheus 28:19-20 BGT

 

Je geeft daarmee duidelijk aan dat je Jezus werkelijk gelooft

" ... vele van de mensen hoorden hem, geloofden en lieten zich dopen.”  Handelingen 18:8

"Hoe kunnen wij er zeker van zijn dat wij bij Hem horen? Als wij doen wat Hij zegt!” 1 Joh. 2:3

 

               

II.                Wat is de betekenis van de doop

 

De doop illustreert de dood, de begrafenis en de opstanding van Jezus

"Christus is voor onze zonden gestorven .. Hij werd begraven  ... en is weer levend gemaakt."  1 Corinthiërs 15:3-4

"U bent in de doop met Christus begraven. Maar, u bent nu met Hem opgestaan en u hebt nieuw leven ontvangen.”Colossenzen 2:12

 

De doop illustreert mijn nieuw leven als een christen

“Als u christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen.”  2 Corinthiers 5:17

"Die doop in Hem was onze begrafenis. En zoals Christus weer levend is gemaakt.. zo mogen wij nu ook een heel nieuw leven leiden.”  Romeinen 6:4

 

De doop maakt je geen gelovige, het demonstreert dat je al gelooft. De doop “redt” je niet, alleen je geloof in Christus doet dat. Doop is als een trouwring – het is een uiterlijk symbool van de toewijding die je met je hart hebt gemaakt.

"Door Zijn genade bent u gered; doordat u in Hem ging geloven dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God."  Efeziers 2:8-9

 

 

III.             Waarom onder water dopen

Omdat Jezus op deze wijze is gedoopt.

"Na gedoopt te zijn klom Jezus uit het water meteen op de oever.”Mattheus 3:16

 

Elke doop beschreven in de Bijbel was onder water        

(Voorbeeld) " ... Hij ging samen met Filippus het water in en Filippus doopte hem. Toen zij uit het water kwamen. ...”  Handelingen 8:38-39

De originele boeken van Het Nieuwe Testament, het tweede deel van de Bijbel is geschreven in het Grieks. Het Griekse woord Baptizo (voor dopen) betekent   “onderdompelen.”

 

Onderwater dopen symboliseert het best het begraven van het oude leven en de opstanding in het nieuwe leven

De stichters van de verschillende kerken zijn het erover eens:

Maarten Luther… ) "Ik zou hen die zich laten dopen helemaal onder dompelen, zoals het woord aangeeft en de betekenis illustreert".

Johannes Calvijn… “Het woord ‘dopen’ betekent onderdompelen. Het is zeker dat onderdompelen de praktijk was van de eerste gemeente.”

John Wesley… “Begraven met Hem, zinspeelt op dopen door onderdompeling volgens de gewoonte van de eerste gemeente.”

           

IV.             Wie worden in er gedoopt

Iedereen die gelooft in Jezus Christus

"De mensen die aannamen wat hij zei, werden gedoopt ..."    Handelingen 2:41

"Zelfs Simon  geloofde wat Filippus zei en liet zich dopen ..."  Handelingen 8:13

"Hij vertelde hun over het Koninkrijk van God en over Jezus Christus. De mensen geloofden hem en lieten zich dopen, zowel mannen als vrouwen“Handelingen 8:12

 

In Jabes wachten we met het dopen van onze kinderen tot ze oud genoeg zijn om zelf te kiezen, zelfstandig  te geloven en de betekenis van de doop begrijpen.

Sommige kerken praktiseren een “doop van bevestiging” voor baby’s. Dit gebruik is bedoeld als een verbond tussen de ouders en God ter wille van het kind. De ouders beloven daarbij het kind op te voeden in het geloof totdat het zelf oud genoeg is om zijn / haar eigen geloof in Christus te belijden. Deze gewoonte begon pas 300 jaar nadat de Bijbel compleet was.

Dit gebruik verschilt van de doop zoals we die in de Bijbel lezen. Die was alleen voor hen die oud genoeg waren om zelf te geloven. Het doel van de doop is om publiekelijk je persoonlijke toewijding aan Christus te belijden.

En je bent niet alleen, honderden mensen zijn er in Jabes gedoopt! In Nederland honderdduizend en wereldwijd honderden miljoenen.   

           

V.               Wanneer moet ik mij dan laten dopen

Zodra je geloofd

"De mensen die aannamen wat hij zei ... werden gedoopt ... op die ene dag!"       Handelingen 2:41

"Filippus vertelde hem dat Jezus de Christus is, waarbij hij uitging van wat zij zojuist hadden gelezen. Op een gegeven ogenblik reden zij langs water. “Kijk” , zei de Ethiopiër, “daar is water. Wat is er op tegen mij te dopen?" Filippus antwoordde: “Als u met uw hele hart in Jezus gelooft, is er niets op tegen.” Hij zei daarop: “Ik geloof dat Jezus de Zoon van God is”. Hij ging samen met Filippus het water in en Filippus doopte hem.”  Handelingen 8:35-38

Er is geen reden om de doop uit te stellen. Zodra je besloten hebt om Jezus Christus in je leven te ontvangen, kun je en behoor je gedoopt te zijn. Als je wacht tot je "volmaakt" bent zal  je je nooit ”goed genoeg” voelen.

 

Kan ik met mijn hele gezin gedoopt worden?

Ja! Als elk lid van het gezin de volle betekenis van de doop begrijpt en ieder persoonlijk zijn/haar vertrouwen in Jezus Christus heeft gesteld om gered te worden, dan moedigen we gezinnen aan om tegelijk gedoopt te worden. Het is een geweldige uitdrukking van toewijding.

Het is echter belangrijk te onthouden dat dopen een persoonlijk getuigenis is en geen familietraditie. Het is daarom gewoonlijk niet verstandig om je doop uit te stellen terwijl je wacht tot de andere familieleden, in het bijzonder je kinderen, Christus aanvaarden. Dit plaatst een onjuiste druk op hen en het staat jouw gehoorzaamheid in de weg.  

 

Wat kan ik aandoen als ik gedoopt word?

Zowel mannen als vrouwen dragen over hun badkleding / ondergoed (wit) een dooppak. Deze dooppakken worden je aangereikt. Neem droge onderkleren mee en een plastic zak voor je natte onderkleding. Wij zorgen voor dooppakken, verkleedruimten handdoeken en eventueel hulp bij het omkleden.   

Moet ik iets zeggen?

Het is geen moeten, dat je gedoopt wilt worden is al een groot getuigenis,  maar liefst wel. Je wordt in  Jabes gedoopt op basis van je getuigenis. Hiermee geef je aan een volgeling (discipel) van Christus te willen zijn. Uit ervaring weten we dat dit getuigenis een bemoediging is voor andere christenen en ook inspirerend werkt op mensen die jouw keus nog niet hebben gemaakt.   

Als we gaan dopen legt de voorganger kort de betekenis van de doop uit. Je wacht bij de rand van het water op je beurt. De voorganger zal je introduceren. Vervolgens laten de voorganger en / of andere helpers je een moment onder water zakken. Daarna ga je uit het water en kun je naar de anderen kijken. Je zult ook een doopkaart krijgen. We moedigen je aan al je vrienden en bekenden uit te nodigen om er bij te zijn.

Direct na de doop vragen we alle dopelingen te knielen, de oudsten van Jabes zullen je handen opleggen en samen bidden we om de leiding van de Heilige Geest en Gods zegen over jouw leven.

                         

Welkom in de kring van Gods gezin.

dagelijkswoord.nl

  • zaterdag 03 juni 2023 - Psalmen 126:1-3
    Toen de HEER het lot van Sion keerde, was het of wij droomden, een lach vulde onze mond, onze tong brak uit in gejuich. Toen zeiden alle volken: ‘De HEER heeft voor hen iets groots verricht.’ Ja, de HEER had voor ons iets groots verricht, we waren vol vreugde. -- Psalmen 126:1-3