foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
Running text caption 5

Samenkomsten / sprekers

4 juni 10.00 uur

Harry Brouwer

 

11 juni 10.00 uur

Fre Riepma

 

18 juni 10.00 uur

Harry Brouwer

 

21 mei 10.00 uur

Christian Batekele

 

28 mei 10.00 uur

Harry Brouwer

 

Thema van de maand

maandthema Juni

volhouden

 

Het jaarthema Geef 8 zit er op

Nu de vraag, hoe hou je vol ?

 

Laat je inspireren,  doe mee

en hou onze Facebook pagina

in de gaten.

 

 

 

 

 

 

High-lights / bijzonderheden

 

De laatste onderwijs avonden van het

seizoen:

 

thema: Volhouden

 13 juni 19,30 uur

25 juni 19.30 uur

Jaarthema: “Geef 8 en word gelukkig”

Van harte welkom op de website van Jabes,

Op deze website vind je informatie over de Jabes gemeente, wat we geloven, onze visie en wat we doen.

We hopen dat wat je leest je ook aanspreekt en wensen je Gods zegen.

Wil je meer informatie over Jabes? Neem dan gerust contact met ons op of kom langs !

Alpha Musselkanaal

  
+31 6 23112371

23 Januari 18:00 uur
Hibiscusstraat 1 Musselkanaal

De belangrijkste keuze die je ooit in je leven kunt maken is Christen worden. Dit zeggen we niet zomaar, De Bijbel, welke wij zien als Gods woord voor jou en mij is daar duideklijk over.

Om jou te helpen deze kennis in de Bijbel ook te ontdekken heeft  Jabes een uniek onderwijsprogramma, wij noemen dit het Bodem programma,

BODEM staat voor  BGM Jabes,   Opbouw, Door , Educatie , van Mensen

 

Het BODEM programma van de BGM Jabes is er om jou te helpen groeien.

BODEM 1.0 voor Gemeenschap : 

Hier leer je wat de Bijbel zegt over het accepteren van Jezus, de symbolen ,de structuur, het doel en de missie van Jabes, en waarom het belangrijk is om aangesloten te zijn bij een gemeente.

BODEM  2.0 voor discipelschap: 

Hier leer je wat de Bijbel zegt over het volgen van Jezus, de basisvaardigheden de je nodig hebt om een leven als discipel van Jezus te kunnen leiden.

BODEM  3.0 voor bediening (dienstbaarheid) : 

Hier leer je dat jij uniek bent geschapen, wie je bent voor God en hoe jij met je unieke vorm de gemeente te kunnen dienen.

BODEM   4.0 voor missie: 

Hier leer je de Bijbelse principes kennen en toepassen om binnen jouw persoonlijkheid God en de wereld te kunnen dienen.

 

plaatje van studie invoegen

 

 

Buiten het Bodem programma zijn er: 

LEIDERSTRAINING 1,

Basis kennis voor  groeigroepleiders ter ondersteuning om een kleine groep te leiden. Deze training  bestaat uit drie delen, t.w. strategie, overlevingspakket en ondersteuning,

LEIDERSTRAINING 2,

De gereedschapskist voor groeigroepleiders Deze training bestaat uit vijf modulen, t.w. gezondheid, karakter, vaardigheid, kracht en PEACE, om het mogelijk te maken een gezonde groeigroep te kunnen bouwen.

 

 

Verder worden er met enige regelmaat diverse programma’s aangeboden voor kennismaking, groei, speciale bedieningen, huwelijk en gezin zoals:

Alpha cursus,

Kennismaking met het christelijk geloof

Regelmatig worden er diverse interne en externe cursussen en trainingen georganiseerd. Vraag gerust om meer informatie

Jabes een gemeente van kleine groepen. 

In Jabes stimuleren we elkaar om deel te nemen en onderdeel uit te maken van een kleine groep. Als was het maar alleen om te voorkomen dat mensen alleen komen te staan, Deze groepenstructuur hebben we niet zelfbedacht.

Ons voorbeeld is de eerste gemeente welke genoemd staat in de Bijbel. Deze gemeente heeft een gemeenteleven dat zich zowel in de grote groep afspeelde  (toenmalige kerk)  als ook in de kleine groep bij elkaar thuis. (Handelingen 2: 43-47 NBV).

“De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.” 

Je kunt God aanbidden en verhogen in een menigte van mensen, je kunt geweldig evangeliseren en mensen vertellen van Jezus in grote groepen, Je kunt zelfs goed onderwijs geven en mensen helpen groeien naar volwassenheid in grote groepen.  Maar onderlinge verbinden kan alleen maar in een kleine groep met maar enkelen. Als het gaat om het verbinden, de onderlinge gemeenschap, is het uitgangspunt “hoe kleiner hoe beter”.

Zodra een groep groter wordt dan ca 10 personen zal de groep door één of twee mensen worden gedomineerd en iemand – meestal de stilste persoon -stopt helemaal deel te nemen.  

Als Jabes willen we een gemeente bouwen die bestaat uit “echte” kleine groepen. Dit kunnen zowel groeigroepen als ook gespecialiseerde groepen zijn.  Het gaat er om dat jij en onze mensen een plek hebben waar ze de volledige Bijbelse gemeenschap kunnen ervaren. 

Er zijn drie types kleine groepen binnen Jabes

·         Vrouwengroep

·         Groeigroep

·         Tienergroep

 

 

 

 

De 4 pijlers onder een gezonde groeigroep

We bouwen  een groeigroep op 4 pijlers, deze pijlers zijn:   echtheid, wederkerigheid , betrokkenheid en barmhartigheid

 

Echtheid 

Echte verbondenheid is niet oppervlakkig, het is iets anders dan WhatsApp of Facebook. Het is echt, van hart tot hart, soms zelfs op zielsniveau. Dit gaat gebeuren als mensen eerlijk zijn over wie ze zijn: -hun levensverhaal vertellen  – hun pijn delen, - hun gevoelens tonen, - hun mislukkingen belijden - hun twijfels onthullen,- hun angsten toegeven,- hun zwakheden erkennen, en om hulp en gebed vragen.

Uiteraard vereist echtheid zowel moed als nederigheid. Het betekent geconfronteerd worden met onze angsten, om te kijk te worden gesteld, voor afwijzing, en weer opnieuw te worden gekwetst. Waarom zou iemand een dergelijk risico nemen ? 

Echtheid is namelijk de enige manier om geestelijk te groeien en om onze emotionele gezondheid in stand te houden. De Bijbel zegt: "Vertel daarom aan iemand als je ongehoorzaam aan God bent geweest. Want dan kunnen jullie genezen worden. Als iemand leeft zoals God het wil, heeft zijn gebed veel kracht en dus groot resultaat" (Jakobus 5:16 BB). We kunnen alleen groeien als we bereidt zijn risico’s te nemen en het moeilijkste van alles is, eerlijk te zijn tegen onszelf en tegen anderen.

Wederkerigheid

Wederkerigheid is de kunst van het geven en nemen. Het is kiezen voor afhankelijkheid van elkaar. De Bijbel zegt: "Zo komt er geen verdeeldheid in het Lichaam en zorgen alle leden even goed voor elkaar. Als één lid verdriet heeft, leven anderen met hem mee. Als één lid wordt geprezen, genieten alle anderen daarvan mee. Jullie zijn samen het Lichaam van Christus" (1 Korintiërs 12:25-27 BB). Wederkerigheid is het hart van de gemeenschap. Over het bouwen van wederkerige relaties, het delen van verantwoordelijkheden en over het elkaar helpen zegt Paulus: "Dan kunnen we elkaar bemoedigen door ons geloof: Ik zal bemoedigd worden door jullie geloof en jullie zullen bemoedigd worden door mijn geloof "(Romeinen 1:12 BB).

Een ieder van ons staat vaster in het geloof wanneer we samen met anderen optrekken en elkaar aanmoedigen. De Bijbel beveelt ons verantwoording voor elkaar te dragen, elkaar te bemoediging, elkaar te dienen, en elkaar op te bouwen. In het Nieuwe Testament worden we meer dan 50 keer geconfronteerd met  verschillende geboden " voor elkaar" en " om elkaar." De Bijbel zegt: “Laten we daarom erg ons best doen om de vrede met elkaar te bewaren en elkaars geloof verder op te bouwen" (Romeinen 14:19 BB).

Betrokkenheid

Betrokkenheid is niet het geven van advies of het aanbieden van snelle, cosmetische hulp; Betrokkenheid is het aanvoelen en het delen van de pijn van anderen. De Bijbel gebiedt: "Help elkaar met de moeilijke dingen in het leven. Want dan doe je wat de wet van Christus van jullie wil" (Galaten 6: 2 BB). Betrokkenheid betekend: "Ik begrijp wat je doormaakt en wat je voelt is niet vreemd of gek."

De gemeenschap in het lijden is de diepste en het meest intense niveau van gemeenschap. Het is de plek waar we in elkaars pijn en verdriet delen en  elkaars lasten dragen. Dat is de groeigroep.

We hebben elkaar het meest nodig in tijden van diepe crisis, verdriet of twijfel. Als de omstandigheden ons verpletteren tot het punt dat ons geloof wankelt, dat is het punt waar we gelovige vrienden het meest nodig hebben. We hebben geestelijke vrienden nodig om ons er door te trekken. In een kleine groep, een groeigroep is het Lichaam van Christus reëel en tastbaar, zelfs wanneer God ver weg lijkt.

Barmhartigheid

Groeigroepen is de plaats van barmhartigheid - een plek waar fouten niet worden ingewreven, maar worden uitgewist. Echte verbinding, gemeenschap, vind plaats als barmhartigheid het wint van gerechtigheid.

We hebben allemaal genade nodig, omdat we allemaal struikelen en vallen en hulp nodig hebben om weer op de rails te komen. We moeten medeleven tonen maar ook bereid zijn om barmhartigheid van elkaar te ontvangen. Gods Woord zegt: “Nu kunnen jullie hem beter vergeven, en hem weer nieuwe moed geven. Anders wordt het voor hem te zwaar, dan houdt hij het niet vol. Daarom vraag ik jullie om hem voortaan weer met liefde te behandelen. (2 Korintiërs 2: 7-8 BGT).

Vergeven moet onmiddellijk, onafhankelijk van of de persoon er om vraagt of niet. Je kunt geen verbinding / gemeenschap hebben zonder vergeving. Nadat zonden vergeven zijn kan vertrouwen weer groeien. Dit kost tijd. De beste plaats om het vertrouwen te herstellen in de context van elkaar ondersteunen is in  een kleine groep die zowel aanmoediging biedt als ook verantwoording voor elkaar wil dragen.

Echte verbondenheid is het belangrijkste onderdeel in het christelijk leven. Het is zo belangrijk dat het volgen van Jezus niet zonder verbondenheid / gemeenschap kan. De groeigroep welke wordt gebouwd op de pijlers echtheid, wederkerigheid, betrokkenheid en barmhartigheid zal een plek zijn waar wij de verbondenheid zullen ervaren die we nodig hebben om te worden als Jezus. Het zal de plek zijn waar wij veilig kunnen groeien. Tot eer van God.

 

 

 gedeeltelijk vertaald uit PDL, oktober 2016

Er is veel Bijbels onderwijs te verkrijgen en te volgen. Mijn mailbox stroomt regelmatig vol met allerlei uitnodigingen voor studies en seminars. Veel boekenwinkels puilen uit van studieboeken. En terecht, als er één ding belangrijk is in het Christendom na het verlossings- werk van Jezus dan is het wel kennis van de Bijbel.

Wij zijn ervan overtuigd dat veel zaken fout gaan in kerken en christelijke organisatie door een te kort aan parate Bijbelkennis. Seminars, Bijbelstudies of opleidingen zoals van de Evangelische Toerusting School (ETS) juichen wij dan ook van harte toe.

 

 

Maar kennis kan ook eigenwijs maken, dit gebeurd als kennis het doel is en er niet is om toe te passen in het persoonlijk leven.  Dan is kennis een middel om schade aan te richten in plaats van te helen. Dan is kennis om macht uit te oefenen en niet om te dienen.

Paulus* schrijft “De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht” (1 Kor. 8:1).

In het onderwijs van Jabes staat niet het vergaren van kennis centraal, maar het leren toepassen van de op de Bijbel gebaseerd kennis.

De Bijbel zegt“Je moet niet alleen luisteren naar Gods woorden, maar ook doen wat God van je vraagt. Anders ben je verkeerd bezig. Als je wel naar Gods woorden luistert, maar niet doet wat hij van je vraagt, dan ben je erg dom.”   Jakobus 1:22-24.

 

Het onderwijs in Jabes is onze Bijbelse opdracht ( zie visie-missie en doel) en  is bedoeld voor wat wij noemen Discipelschap: het volgen van Jezus. Of te wel het in de praktijk brengen wat de Bijbel en Jezus ons heeft geleerd.

We willen leren belangrijk te vinden wat Jezus belangrijk vind, leren van te houden waar Jezus van houd, leren te doen wat Jezus deed.

  

    

Mogen we je een klein voorproefje geven;

In de bijbel lezen we in het boek Mattheus hoofdstuk 22  , dat de kerkleiders van die tijd proberen om Jezus klem te praten. Ze noemen allerlei voorbeelden alleen maar met het doel om Jezus het zwijgen op te leggen. In vers 35 vraagt een theoloog aan Jezus, “Meester wat is belangrijkste wet in de wet van Mozes”

Jezus antwoord: “Deze: Houd van je Heer God met je hele hart, met je hele ziel en met je hele verstand. Dat is de eerste en belangrijkste wet.

De tweede, die net zo belangrijk is, is deze: Houd net zoveel van je broeders als van jezelf. De hele wet van Mozes en de boeken van de profeten gaan over deze twee wetten”. (Mattheus 22: 37-40 BB)

Blijkbaar is voor God en dus ook voor Jezus liefde de kern van alles wat Hij ons wil leren. Uit  dit Bijbel gedeelte kun je dus twee belangrijke opdrachten en doelen halen.

1)      God de Heer liefhebben boven alles                      deze liefde noemen wij aanbidden

2)      Medemens liefhebben als jezelf                            deze liefde noemen wij dienen.

Als we dus leren en invulling geven om God te aanbidden en onze medemens te dienen , in noden voorzien, voldoen we aan Gods  hele wet.  

 

     

Er is nog een belangrijke uitspraak van Jezus, deze uitspraak deed Hij op het allerlaatste moment net voordat Hij de aarde verliet, we kunnen dit lezen in het boek Mattheus hoofdstuk 28. Vers 19 en 20

Jezus zei “Ga dus op ​weg​ en maak alle volken tot mijn ​leerlingen, door hen te ​dopen​ in de naam van de Vader en de Zoon en de ​heilige​ Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld."

Blijkbaar was dit voor Jezus zo belangrijk dat Hij dit verteld als sluitstuk van Zijn leven hier op aard. Voor Hem zat het er op, het is volbracht.  Nu is de opdracht aan zijn volgelingen.

3)      Ga nu op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen.                 dit noemen wij Missie

4)      Door hen te dopen ……..                                                     is toevoegen aan de  Gemeente

5)      En hun te leren dat ze zich moeten houden aan……    is worden als Jezus: Discipelschap

 

Uit deze twee teksten uit de Bijbel, welke Jezus het belangrijkste vind distilleren wij 5 doelen, Vijf Gods doelen wel te verstaan.

Aanbidding                   God liefhebben boven alles,                                                 Vereren

Dienen                           Gods liefde demonstreren , Liefdevol in noden voorzien     Verzorgen

Missie                            Gods liefde delen met niet christenen                                  Vertellen

Gemeenschap               Gods liefde ervaren                                                              Verbinden

Discipelschap               Gods liefde vertegenwoordigen.  Worden als Jezus            Volwassenheid

 

Het onderwijs in Jabes gaat om kennis opbouw, gecombineerd met Gods liefde, om Jezus werk op aarde voort te zetten, totdat Hij terugkomt. (lees ook:  waarom leef ik op aarde)

 

*Paulus heeft het grootste deel van het Nieuwe Testament van de Bijbel geschreven

Jabes is uniek;

Er is geen tweede gemeente zoals Jabes: Jabes heeft een eigen “karakter” en dat karakter wordt gevormd door de mensen die er zijn, - het verlangen dat er leeft , - de omstandigheden waar we in verkeren en de plaats waar zijn gevestigd. Juist omdat Jabes zo uniek is kan ze zoveel voor jou betekenen. 

 

De 10 kenmerken welke Jabes zo uniek maken

Doelgericht (Gods 5 doelen in de praktijk)                Mattheus 22:36-40 , 28:19-20

Elke lid een dienaar  (geen hierachie)                        Romeinen 12: 5-6

Bepalende en gastgerichte diensten                         1 Korintiërs 9:22-23

Geestelijk leiderschap                                                 Hebreeën 13:7

Musselkanaal e.o. is ons werkterrein                          Colossenzen 4:5

Juiste sfeer van acceptatie                                          Romeinen 15:7

Aansluitende groeigroepen                                         Handelingen 5:42

Bijbelse  leven veranderende  boodschap                   Jacobus 1:22

Eenvoudige structuur                                                  Lukas 5:37

Structuur voor persoonlijke  groei                              Efeziërs 4: 13-15

 

BGM JABES

Jabes is gevestigd in Musselkanaal, in een prachtig nieuw en praktisch gebouw aan de Hibiscusstraat 1 / hoek Floralaan.  Het gebouw is voorzien van alles wat we nodig hebben.  Of het nu gaat om goede geluidsvoorzieningen, ruime parkeerplaatsen of veilige kinderopvang en ruimte, Het is er allemaal. 

 

Waarom ? Omdat we niet willen dat er ook maar iets is wat jou tegenhoudt om Jabes te bezoeken. 

Iedereen heeft wel eens een helpende hand of een luisterend oor nodig. Iedereen kent de situatie dat alleen maar alleen is.

 

"Wij kunnen niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen".  

 
“Er voor elkaar zijn” is één van die zaken welke Jabes hoog in het vaandel heeft staan en daarom wordt steeds naar oplossingen gezocht voor problemen welke in de praktijk worden aangetroffen.  
 
Eén van de benaming welke de Bijbel geeft aan een gemeente of kerk is “lichaam” en wij zijn allemaal delen van dat ene lichaam.  (zie ook “eenvoudige structuur)  en deze lichaamsdelen kunnen niet buiten het lichaam functioneren en ook niet zonder elkaar functioneren. 
 
De Bijbel zegt hierover:  
 
“Als één deel van het lichaam pijn heeft, voelen alle andere delen die pijn ook. En als één deel van het lichaam extra goed verzorgd wordt, genieten alle andere delen daar ook van.”(1Korintiërs 11:26 NBV) 
 
De hulp en ondersteuning kun je ruwweg in twee groepen verdelen. 
 
Geestelijke hulp:  ( zie pastoraat ) 
dit noemen wij pastorale zorg. Het primaire doel van pastorale zorg is mensen, christenen, dichter bij Jezus en dichter bij de gemeente brengen.
 
Dichtbij Jezus, omdat we ervan overtuigd zijn dat hier de genezende en helende kracht voor iedere christen te vinden is.  Jezus zegt zelf: "Kom tot mij als je moe en belast bent"  
Dichtbij de gemeente (kerk ) omdat in de gemeente  de wijsheid van God te vinden is. De Bijbel zegt: "Door de kerk moet nu de wijsheid van God in al haar vormen worden bekendgemaakt…(Efe.3:10 GNB)
 
Praktische hulp:   ( zie bedieningen) 
dit noemen wij dienen (zie bedieningen) , dienen is liefdevol voorzien in noden welke je in de gemeente aantreft.
 

 

 

dagelijkswoord.nl

  • zaterdag 03 juni 2023 - Psalmen 126:1-3
    Toen de HEER het lot van Sion keerde, was het of wij droomden, een lach vulde onze mond, onze tong brak uit in gejuich. Toen zeiden alle volken: ‘De HEER heeft voor hen iets groots verricht.’ Ja, de HEER had voor ons iets groots verricht, we waren vol vreugde. -- Psalmen 126:1-3