foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
Running text caption 5

Samenkomsten / sprekers

2 juni 10.00 uur

Harry Brouwer

 

9 juni 10.00 uur

Fré Riepma

 

16 juni 10.00 uur

 

Jan Leggedoor

 

23 juni 10.00 uur

Fre Riepma

 

30 juni 10.00 uur

Harry Brouwer

Thema van de maand

Juni

afsluiting

jaarthema

 

erkenning van verdriet

leren rusten

samenvatting

 

 

High-lights / bijzonderheden

Jaarthema Leef! Het echte leven.

Van harte welkom op de website van Jabes,

Op deze website vind je informatie over de Jabes gemeente, wat we geloven, onze visie en wat we doen.

We hopen dat wat je leest je ook aanspreekt en wensen je Gods zegen.

Wil je meer informatie over Jabes? Neem dan gerust contact met ons op of kom langs !

Jaarthema Leef! Het echte leven.

Jaarthema:  Leef! Het echte leven.

 

 

 

Wij geloven dat we vrije mensen zijn, we zijn allemaal individuen met een eigen wil en een eigen mening en toch volledige één, laat mij dit uitleggen: 

 

Wij hebben geloofsvrijheid:

 

•          In de belangrijkste geloofszaken hebben we eenheid      

“Wij horen immers allemaal bij hetzelfde lichaam; wij hebben dezelfde Geest; …. Voor ons is er maar één Heer, één geloof en één doop. En wij hebben allemaal één en dezelfde God en Vader ”. Efeziërs 4:4-6

                       

          In minder belangrijke geloofszaken hebben we vrijheid  

“Neem iemand met een zwak geloof in uw midden op, maar vermijd twijfelachtige discussies…. U mag de bediende van een ander niet beoordelen; of hij zijn werk goed of slecht doet is ter beoordeling aan zijn heer. …Wij zullen ons persoonlijk voor God moeten verantwoorden…. Houd uw eigen overtuiging dan voor uzelf. God weet ervan”. Romeinen 14:1,4,12,22

                                                                                                                                   

•          In alle geloofszaken – betonen we liefde

“Als ik Gods woord doorgeef, alle diepe dingen doorgrond en alles weet en al het geloof heb, zodat ik bergen kan verzetten, maar geen liefde heb, ben ik niets”.1 Corinthiërs 13:2

 

plaatje over geloven

 

 

 

 

Wat wij geloven is uitsluitend op de Bijbel gefundeerd,

De 8 belangrijkste geloofszaken.

1.         OVER GOD

God is de Schepper en Heerser van het universum. Hij bestaat eeuwig in drie persoonlijkheden: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Deze drie zijn gelijkwaardig en zijn één God.

Genesis 1:1, 26, 27; 3:22; Psalm 90:2; Mattheus. 28:19; 1 Petrus 1:2; 2 Corinthiërs 13:13

           

2.         OVER JEZUS CHRISTUS

Jezus Christus is de Zoon van God. Hij is gelijkwaardig aan de Vader. Jezus leefde een zondeloos menselijk leven en offerde zichzelf als een perfect offer op voor de zonde van alle mensen door te sterven aan een kruis. Hij stond de derde dag op uit de dood om Zijn kracht te demonstreren over zonde en dood. Hij ging terug naar de hemel en zal ééns terugkomen op aarde om als Koning van alle koningen en als Heer van alle heren te regeren. Door deze daden is de losprijs voor de zonde betaald.

Mattheus 1:22,23; Jesaja 9:6; Johannes 1:1-5, 14:10-30; Hebreeën 4:14-15; 1 Corinthiërs 15:3,4; Romeinen 1:3,4; Handelingen 1:9-11; 1 Timotheüs 6:14-15; Titus 2:13

 

3.         OVER DE HEILIGE GEEST

De Heilige Geest is gelijkwaardig aan de Vader en aan de Zoon. Hij is in de wereld aanwezig om mensen bewust te maken dat ze Jezus Christus nodig hebben. Hij leeft ook in elke Christen vanaf het moment van bekering. Hij voorziet de Christen van kracht om te leven, inzicht in geestelijke waarheid en leiding in het doen van het goede. Hij geeft elke gelovige één of meerdere geestelijke gaven. Als Christen zoeken we ernaar om dagelijks onder Zijn leiding te leven.

2 Corinthiërs 3:17; Johannes 16:7-13, 14:16,17; Handelingen 1;8; 1 Corinthiërs 2:12, 3:16; Efeziërs 1:13; Galaten 5:25; Efeziërs 1:13; Galaten 5:25; Efeziërs 5:18

 

4.          OVER DE BIJBEL

De Bijbel is Gods Woord voor ons. Het is geschreven door menselijke auteurs, onder de bovennatuurlijke leiding en inspiratie van de Heilige Geest. Het is de hoogste bron van waarheid voor het Christelijk geloof en leven. Omdat het geïnspireerd is door God,  is het de waarheid. Je moet het boek niet als een wetenschappelijk boek proberen te lezen, want dan ga je vastlopen op “zonder fouten”

2 Timotheüs 1:13; 3:16; 2 Petrus 1:20,21; Psalm 119:105, 160; Spreuken 30:5

 

5.           OVER DE MENSEN

Mensen zijn gemaakt naar het geestelijk voorbeeld van God, om net als Hem te zijn in karakter. Mensen zijn het hoogste doel van Gods schepping. Ook al heeft elke persoon een geweldig vermogen om het goede te doen, toch heeft iedereen een houding van ongehoorzaamheid aan God die “zonde” heet. Deze houding scheidt mensen van God en veroorzaakt veel problemen in het leven.      

Genesis 1:27; Psalm 8:3-6; Jesaja 53:6a; Romeinen 3:23; Jesaja 59:1,2.

 

6.         OVER REDDING

Redding is Gods gratis geschenk aan ons maar we moeten dat wel aannemen. We kunnen nooit terugbetalen voor onze zonden door zelfontwikkeling of goede werken. Alleen door op Jezus Christus te vertrouwen als Gods offer voor vergeving kan iedereen gered worden van de straf van de zonde. Wanneer we onze, door onszelf beheerste, levens in geloof omkeren naar Jezus, zijn we gered. Eeuwig leven begint op het moment dat iemand Jezus Christus in geloof aanneemt in zijn leven.

Romeinen 5:1; 6:23; Efeziërs 2:8-9; Johannes 14:6, 1:12; Titus 3:5; Galaten 3:26

 

7.         OVER EEUWIGE ZEKERHEID

Omdat God ons eeuwig leven geeft door Jezus Christus, is de gelovige zeker van die redding voor de eeuwigheid. Als je oprecht geloofd ben je gered en kun je het niet meer ‘verliezen’. Onze redding is zeker door de genade en de kracht van God, niet door eigen inspanning van de Christen. Het is de genade en bewarende kracht van God die deze zekerheid geeft.

Johannes 10:29; 2 Timotheüs  1:12 Hebreeën 7:25; 10:10,14; 1 Petrus 1:3-5

 

8.         OVER DE EEUWIGHEID

Mensen zijn geschapen om voor eeuwig te bestaan. We zullen of eeuwig gescheiden van God leven, door de zonde, of eeuwig met God leven door vergeving en redding. De hel betekent voor eeuwig van God gescheiden te zijn. De hemel betekent eeuwig in eenheid met Hem te zijn, dit is eeuwig leven. hemel en hel zijn echte plaatsen van eindeloos bestaan.

Johannes 2: 25; 3:16; 5:24; 1 Johannes 5:11-13; Romeinen 6:23; Openbaringen 20:15. Mattheus 1:8 ; 2:44-46

Jabes is Visie gemotiveerd, Missie gestuurd en Doelgericht

 

Pol van Tuijl schreef: "Als iemand in zijn eentje droomt, is het maar een droom,

                                     wanneer velen samen dromen, is dat het begin van een nieuwe werkelijkheid"

 

Albert Einstein zei:    “Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal”, 

 

De Bijbel zegt:            “Door gebrek aan visie gaat het volk ten onder “ Spreuken 11:14

 

Visie is de beschrijving van de droom / verbeelding.

Visie geeft aan wat er werkelijk in het hart leeft.

Visie is de enige motivatie die goede ideeën en voornemens overstijgt.

 

De Jabes Visie:

Jabes bestaat uit gelovigen die gegrepen zijn door de liefde van God voor mensen, zichtbaar geworden in de Persoon en het werk van Jezus Christus en opgetekend in de Bijbel. Zij wil graag dicht bij Jezus leven om in de omgang met Hem de liefde van God en de kracht van de Heilige Geest te ontvangen om dienstbaar te kunnen zijn aan elkaar en aan de samenleving van Musselkanaal en omstreken.( Dichtbij Jezus, dichtbij mensen :bepaald 2003)

 

Missie, of missiestatement  is de beschrijving van de opdracht die je jezelf hebt gegeven.  De missie van Jabes  bestaat al vanaf de oprichting in 1947 ,zij is letterlijk uit de Bijbel overgenomen. Bijbelkenners noemen deze Bijbelse missie ook wel de “grote opdracht” of  “het zendingsbevel”.

 

De Jabes Missie: 

Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb, (Mattheus 28: 19 de oude Staten vertaling )

 

Als visie onze verbeelding is, onze droom is, en de missie is onze opdracht, dan blijft er nog één grootheid over, wat willen we bereiken ? 

wat we in de kern willen bereiken is als volgt te omschrijven: 

 

Het Jabes Doel: Discipelen maken: 

Discipelen zijn die gelovige zoals beschreven in onze visie  Dat zijn christenen die Gods vijf doelen gebalanceerd toepassen in hun leven, aangesloten zijn bij een  kerk die deze doelen op de één of andere manier heeft geïmplementeerd en invloed hebben op de mensen om zich heen. De vijf  doelen zijn: Aanbidding, Dienen, Missie , Gemeenschap en Discipelschap. (Bodem 1.0 sinds 2004)  ( 5 doelen: zie Jabes onderwijs.)

Onze wereld bestaat uit perfecte mensen. Er is geen mens niet goed genoeg, er is geen mens welke wordt gewogen en te licht bevonden. Iedereen, dus ook jij bent perfect.  

 

 

Nu weet ik, ik neem aan dat jij dat ook van jezelf weet, dat er in mijn leven heel wat dingen zijn die toch niet zo perfect zijn. Als ik over mijzelf en over mijn leven nadenk ben ik blij dat niet iedereen alles weet.  Alle niet- perfecte zaken : schulden, roddels, frustraties, ruzies vreemdgaan, echtscheiding of welke andere fouten dan ook noemen wij zonden. Zonde is eigenlijk niets anders dan “ongehoorzaam zijn aan God”.

Zonde is kiezen voor je eigen weg,  om niet de weg van God te gaan. Zonde is doen wat je zelf denkt dat goed is en nalaten waarvoor God je op deze aarde heeft gezet. Zonde is denken dat je op de goede weg bent. Zonde is jezelf in het middelpunt van jouw wereld plaatsen.

De Bijbel zegt:   maak jezelf niets wijs.

"Als wij beweren zonder zonde te zijn, bedriegen wij onszelf en doen de waarheid geweld aan. 1.Johannes 1:8

"Iemand kan van zichzelf denken dat Hij goed leeft, maar toch leidt zijn levensweg naar de dood."  Spreuken 16:25

 

En toch houdt God van jou precies zoals je bent, dat heeft Hij altijd al gedaan. Je bent dus perfect voor Hem. Daarom heeft Hij alles wat Hij had in de steek gelaten om jou te helpen. Dat is het evangelie van Jezus, ( zie: wat geloven wij en christen zijn) .

De Bijbel zegt:

“Want Gods ​liefde​ voor de mensen was zo groot, dat hij zijn enige Zoon (red: Jezus) gegeven heeft. Iedereen die in hem gelooft, zal niet sterven, maar voor altijd leven. God heeft zijn Zoon naar de wereld gestuurd om de mensen te redden. Niet om hen te veroordelen. Want wie in de Zoon gelooft, zal niet veroordeeld worden. Maar de mensen die niet in hem willen geloven, die zijn al veroordeeld. Zij zullen gestraft worden, omdat ze niet willen geloven in de enige ​Zoon van God.” (joh 3: 16-19)

Wij weten dat Jezus, de zoon van God, op aarde is gekomen om voor jou en mij een voorbeeld te zijn en voor jouw en mijn zonde te sterven. Hij heeft zijn kruisiging toegelaten om jouw rekening van zonde te betalen. De rekening van de zonde is betaald. Dit is wat wij genade noemen.

Jij bent Gods perfecte mens, de enige vraag is:  ben jij bereid om deze genade te accepteren of ben jij er één van

“I do it my way”.  

 

Wil je meer weten over  “perfecte mensen”  neem contact op.

 

In Jabes hebben we de gewoonte om op verzoek van de ouders / verzorgers kinderen voor te stellen aan de gemeente en samen voor het kind en de ouders / verzorgers te bidden. We noemen dat opdragen.             

 

 

 

1)   Wat is “opdragen van kinderen”?

 

Uiting van dank.

Christen ouders die een kind hebben gekregen willen vaak God hiervoor danken en dat ook te midden van de gemeente kenbaar maken. Daarmee erkennen ouders ook dat het kind een geschenk is van God – het is gemaakt door God.

“U maakte mij in de buik van mijn moeder”.(Psalm 139:13).

Het opdragen is nooit een verplichting maar een mogelijkheid waar ouders gebruik van mogen maken. Opdragen heeft ook niets uit te staan met het behoud van het kind. Kinderen zijn immers geheiligd in het geloof van de ouders

Want de ongelovige man hoort bij God en is rein door zijn huwelijk met zijn gelovige vrouw. En de ongelovige vrouw hoort bij God en is rein door haar huwelijk met haar gelovige man.  Want anders zouden hun kinderen 'onrein' zijn.  Maar zo horen ook de kinderen bij God. (1 Korinthiërs 7:14 BB)

 

Voorstellen aan de gemeente

De ouders willen hun kind ook graag voorstellen aan de gemeente. Zij vinden het een voorrecht om hun kind op te laten groeien in een omgeving waar Gods Liefde en Gods Woord de leiding hebben.

In Jabes horen kinderen er helemaal bij, sterker nog, de gemeente wil zich juist en vooral richten op kinderen en gezinnen. Jabes is kind vriendelijk en spant zich in om veilig zijn.

Jezus zei: “Laat die kinderen met rust. Laat ze naar mij toekomen en houd ze niet tegen !  Want het Koninkrijk van God is voor mensen als zij.” En Hij zegende de kinderen.  (Matteus 19:14 BB)

 

2)    Welke kinderen worden opgedragen

Omdat we de woorden van de Here Jezus in Matteus 19:14 als uitgangspunt nemen, leggen we geen enkel kind ook maar een duimbreed in de weg. Alle kinderen mogen door ouders, of  verzorgers, in het midden van de gemeente opgedragen worden.

Als één van de ouders van een kind ongelovig is, kan het toch opgedragen worden. Ook de niet-gelovige partner mag tijdens de opdrachtdienst naar voren komen, als hij of zij met de christelijke opvoeding instemt. 

De leeftijd van een kind dat wordt opgedragen is niet aan grenzen gebonden. In de regel gaat het om de kleine kinderen . Er kunnen echter veel redenen zijn om iets oudere kinderen ook op te dragen. Maar als een kind er zelf geen prijs op stelt, zal niet tot opdragen gedwongen worden.

 

3)    Hoe gaat “opdragen” in zijn werk?

Het opdragen van kinderen wordt in de regel gedaan in een “gewone” zondagmorgendienst. De kinderen van kinderkavel zijn dan ook aanwezig in de grote zaal.  

De voorganger zal de ouders met hun kind(eren) vragen naar voren te komen en zij worden voorgesteld aan de gemeente.

Daarna,

Vraagt de voorganger aan de ouders om te beloven dat zij hun kind(eren) zullen opvoeden in de Liefde van God en dat zij  een voorbeeld willen zijn in het volgen van Jezus.

Vraagt de voorganger aan de gemeente te beloven het kind te accepteren als één van hen, de ouders advies en steun te geven bij het opvoeden als de ouders daarom vragen. En  het kind een veilige plaats te bieden in de gemeente zodat het kan opgroeien in liefde en wijsheid totdat het zelf keuzes kan maken.

De voorganger of een oudste zal bidden voor het kind en het gezin, daarna zal over het kind, de ouders en de gemeente de zegen van God worden uitgesproken.

Na de zegen wordt er een bijpassend lied gezonden en is deze ceremonie ten einde De ouders nemen weer plaats in de zaal en de kinderen van de Kinderkavel gaan naar hun eigen gebouw.

Opdrachtdiensten zijn rijke diensten. De ouders weten zich meestal gesterkt, geaccepteerd en gedragen – God is erbij, en Hij was al eerder met het kind bezig dan zij en wij.  Juist in een opdraagdienst wordt Gods liefde teruggebracht tot de eenvoud en de reinheid van een kind.  

We hopen ook uw kind daar te ontmoeten.

Op dat moment kwamen ook de andere leerlingen bij Jezus. Ze vroegen: ‘Wie is eigenlijk de belangrijkste in Gods nieuwe wereld?’ Jezus riep een kind bij zich en zette het midden in de groep. Hij zei: ‘Luister goed naar mijn woorden: Jullie moeten veranderen en net zo worden als kinderen. Anders kun je de nieuwe wereld niet binnengaan. Je moet jezelf net zo onbelangrijk maken als dit kind. Dan zul je de belangrijkste zijn in Gods nieuwe wereld. De mensen die in mij geloven, zijn net zoals kinderen. Iedereen die hen met open armen ontvangt, die ontvangt mij.

(Mattheüs 18:1-5).

 

De belangrijkste keuze die je ooit in je leven kunt maken is Christen worden. Dit zeggen we niet zomaar, De Bijbel, welke wij zien als Gods woord voor jou en mij is daar duideklijk over.

Om jou te helpen deze kennis in de Bijbel ook te ontdekken heeft  Jabes een uniek onderwijsprogramma, wij noemen dit het Bodem programma,

BODEM staat voor  BGM Jabes,   Opbouw, Door , Educatie , van Mensen

 

Het BODEM programma van de BGM Jabes is er om jou te helpen groeien.

BODEM 1.0 voor Gemeenschap : 

Hier leer je wat de Bijbel zegt over het accepteren van Jezus, de symbolen ,de structuur, het doel en de missie van Jabes, en waarom het belangrijk is om aangesloten te zijn bij een gemeente.

BODEM  2.0 voor discipelschap: 

Hier leer je wat de Bijbel zegt over het volgen van Jezus, de basisvaardigheden de je nodig hebt om een leven als discipel van Jezus te kunnen leiden.

BODEM  3.0 voor bediening (dienstbaarheid) : 

Hier leer je dat jij uniek bent geschapen, wie je bent voor God en hoe jij met je unieke vorm de gemeente te kunnen dienen.

BODEM   4.0 voor missie: 

Hier leer je de Bijbelse principes kennen en toepassen om binnen jouw persoonlijkheid God en de wereld te kunnen dienen.

 

plaatje van studie invoegen

 

 

Buiten het Bodem programma zijn er: 

LEIDERSTRAINING 1,

Basis kennis voor  groeigroepleiders ter ondersteuning om een kleine groep te leiden. Deze training  bestaat uit drie delen, t.w. strategie, overlevingspakket en ondersteuning,

LEIDERSTRAINING 2,

De gereedschapskist voor groeigroepleiders Deze training bestaat uit vijf modulen, t.w. gezondheid, karakter, vaardigheid, kracht en PEACE, om het mogelijk te maken een gezonde groeigroep te kunnen bouwen.

 

 

Verder worden er met enige regelmaat diverse programma’s aangeboden voor kennismaking, groei, speciale bedieningen, huwelijk en gezin zoals:

Alpha cursus,

Kennismaking met het christelijk geloof

Regelmatig worden er diverse interne en externe cursussen en trainingen georganiseerd. Vraag gerust om meer informatie